Nya be­drä­ge­ri­er mot äld­re – låt­sas ha upp­fun­nit me­di­cin

Bromma Tidning - - BROMMA -

Po­li­sen har se­dan i vå­ras sett en ny form av be­drä­ge­ri­för­sök. Det hand­lar om per­so­ner som ring­er hem till gam­la och på­står att de ring­er från vård­cen­tra­len.

– Per­so­nen som ring­er sä­ger att hen upp­fun­nit en ny typ av me­di­cin som ska va­ra bra för den äld­re. De ber om ban­k­upp­gif­ter el­ler att man sät­ter in peng­ar på ex­em­pel­vis ett Forex-kon­to. Me­di­ci­ner­na ska se­dan skic­kas via pos­ten, vil­ket in­te sker, sä­ger My Kref­fe Ols­son från Väl­ling­by­po­li­sen.

Det se­nas­te fal­let sked­de i mit­ten av de­cem­ber i Väl­ling­by. Då blev en äld­re kvin­na upp­ringd av en man som påstod sig he­ta ”Andre­as”.

– Som tur var gav mål­sä­gan­den in­te ut någ­ra upp­gif­ter, då hon miss­tänk­te att nå­got var lurt. Det har an­mälts yt­ter­li­ga­re fem för­sök i vårt om­rå­de där be­dra­ga­ren in­te lyc­kats. Vi har ing­en miss­tänkt i det se­nas­te fal­let, men vi kol­lar te­le­fon­lis­tor och för­sö­ker spå­ra sam­ta­let.

I nor­ra Stock­holm har fy­ra fall an­mälts där be­dra­ga­ren fak­tiskt lyc­kats. Det rör sig om sum­mor mel­lan 20 000 och 60 0000 kro­nor.

– Vi har gri­pit någ­ra av des­sa be­dra­ga­re, och för att för­hind­ra det­ta mås­te vi spri­da det i me­di­er. Vi mås­te upp­märk­sam­ma folk, fram­förallt de äld­re, det är ba­ra äld­re som an­mält, sä­ger Ste­fan Berg på Väl­ling­by­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.