Spric­ka ef­ter gransk­ning­en av Her­si

Gransk­ning­en av Awad Her­si (MP), fö­re det­ta nämnd­ord­fö­ran­de, har ska­pat en spric­ka i den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i Spånga-Tens­ta. På se­nas­te mö­tet la Väns­ter­par­ti­et fram en egen verk­sam­hets­plan – och kräv­de att al­la and­ra skul­le av­gå.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Filip­pa Rog­vall

Un­der hös­ten har lo­kal­po­li­ti­ken i Spånga-Tens­ta präg­lats av de an­kla­gel­ser som rik­tats mot fö­re det­ta ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP). I sep­tem­ber ena­des al­la par­ti­er ut­om Väns­ter­par­ti­et, som la ner sin röst, om att an­kla­gel­ser­na skul­le ut­re­das av en ex­tern re­vi­sions­fir­ma. Se­dan dess har spric­kan i den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten i stads­dels­nämn­den vux­it.

Un­der för­ra vec­kans nämnd­mö­te la Väns­ter­par­ti­et fram ett eget för­slag på verk­sam­hets­plan in­för näs­ta år, istäl­let för en gemensam med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et. Det fick op­po­si­tio­nen att re­a­ge­ra.

– Det är minst sagt ovan­ligt att ett par­ti ur ma­jo­ri­te­ten läg­ger ett eget för­slag till be­slut på nämn­dens vik­ti­gas­te styr­do­ku­ment un­der året, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M), nämn­dens vice ord­fö­ran­de.

Sus Andersson (MP), som till­träd­de som ord­fö­ran­de den 12 de­cem­ber, är för­sik­tig med att kom­men­te­ra.

– Vi har pre­cis bör­jat ar­be­ta i en ny kon­stel­la­tion och har in­te hit­tat ge­men­sam­ma ar­bets­for­mer än­nu. Jag ser att vi fram­ö­ver kom­mer att ha ett gott sam­ar­be­te i ma­jo­ri­te­ten, sä­ger hon.

Gransk­ning pre­sen­te­ra­des

På nämnd­mö­tet pre­sen­te­ra­des ock­så gransk­ning­en av Awad Her­si. Den rik­ta­de kri­tik mot hans age­ran­de men fri­a­de ho­nom från de all­var­li­gas­te an­kla­gel­ser­na.

På grund av gransk­ning­ens re­sul­tat kräv­de Rashid Mo­ham­med (V) att al­la som ini­ti­e­rat den – det vill sä­ga he­la nämn­den ut­om Väns­ter­par­ti­et – skul­le av­gå från si­na pos­ter. Kra­vet av­fär­da­des snabbt av nämn­den.

An­na Jo­na­zon (S) tyc­ker att Rashid Mo­hamme­ds age­ran­de bör ses över av Väns­ter­par­ti­et centralt.

– Att sä­ga att en hel nämnd ska av­gå är opro­fes­sio­nellt. Det är fruk­tans­värt olyck­ligt att Väns­ter­par­ti­et går ut och tar den ställ­ning de gör lo­kalt. Att de läg­ger ett eget verk­sam­hets- och bud­get­för­slag är in­te hel­ler pro­fes­sio­nellt age­rat, sä­ger hon.

När det var dags att rös­ta om verk­sam­hets­pla­nen för 2017 stod det till slut mel­lan Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­slag mot Mo­de­ra­ter­nas al­ter­na­tiv. Väns­ter­par­ti­et val­de då att läg­ga ner sin röst. Det led­de till att för­sla­gen fick sex rös­ter var­de­ra. Ord­fö­ran­den fick en­ligt re­gel ut­slags­rös­ten och S och MP:s plan an­togs.

Till Spånga tid­ning vill Rashid Mo­ham­med (V) in­te kom­men­te­ra si­na ut­ta­lan­den på nämnd­mö­tet.

– Det som hän­der i ma­jo­ri­te­ten får vi lö­sa själ­va, sä­ger han och av­bö­jer helt att sva­ra på fler frå­gor.

Vi har pre­cis bör­jat ar­be­ta i en ny kon­stel­la­tion och har in­te hit­tat ge­men­sam­ma ar­bets­for­mer än­nu.

FOTO: FILIP­PA ROG­VALL

SPÅNGA-TENS­TA. Rashid Mo­ham­med (V), näst längst till hö­ger, kräv­de öv­ri­ga par­ti­ers av­gång på se­nas­te stads­dels­nämnd­mö­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.