(M) vill an­stäl­la ord­nings­vak­ter

Mo­de­ra­ter­na i Häs­sel­byVäl­ling­by vill an­vän­da de­mo­kra­ti­peng­ar för att an­stäl­la ord­nings­vak­ter i Häs­sel­by gårds cent­rum. Det skul­le öka trygg­he­ten, me­nar par­ti­et.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Eve­li­na Hertz eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se 073-600 69 36

Mo­de­ra­ter­na i Häs­sel­byVäl­ling­by vill öka trygg­he­ten i Häs­sel­by gårds cent­rum ge­nom att an­stäl­la ord­nings­vak­ter. I en skri­vel­se till stads­dels­nämn­den fö­re­slår de att ord­nings­vak­ter­na ska fi­nan­sie­ras med sta­dens de­mo­kra­ti- och ut­veck­lings­me­del.

– Det är en de­mo­kra­ti­frå­ga för när man pra­tar med män­ni­skor om vad som är vik­tigt är otrygg­he­ten det som all­tid kom­mer igen, sä­ger Bo Ar­kelsten (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Otryggt om­rå­de

I den se­nas­te trygg­hets­mät­ning­en från Stock­holms stad, som gjor­des 2014, upp­gav 22 pro­cent av in­vå­nar­na i Häs­sel­by gård att de kän­ner sig otryg­ga. Det är högst i stads­de­len, till­sam­mans med Häs­sel­by strand där det var sam­ma siff­ra.

I dag finns väk­ta­re i Häs­sel­by gård cent­rum på upp- drag av cent­rumä­ga­ren Fast­part­ner. Men ord­nings­vak­ter är en an­nan sak. De har stör­re be­fo­gen­he­ter och får om­hän­der­ta per­so­ner i stör­re ut­sträck­ning samt an­vän­da våld om en si­tu­a­tion in­te kan lö­sas på an­nat sätt.

– Ord­nings­vak­ter skul­le gö­ra att det blir lug­na­re i Häs­sel­by gårds cent­rum och de kan kom­plet­te­ra po­li­sen i de­ras ar­be­te. Män­ni­skor i uni­form gör att folk kän­ner att det är nå­gon som de kan prata med. Det finns skäl till att ord­nings­vak­ter finns på kro­gar för att und­vi­ka att det blir slags­mål el­ler att män­ni­skor blir an­tas­ta­de, sä­ger Bo Ar­kelsten.

En del unga tid­ning­en mö­ter me­nar att po­li­ser och ord­nings­vak­ter in­te är en sym­bol för trygg­het, tvärtom. Hur tän­ker du kring det?

– Det be­ror på vem du frå­gar. Ung­do­mar som in­te är kri­mi­nel­la el­ler miss­bru­kar tyc­ker att det är bra men för ung­do­mar som hål­ler på med olag­lig­he­ter är det ett hot. Men det är li­te av bak­tan­ken att de ska skär­pa sig och att man ska kom­ma i kon­takt med ung­do­mar­na, sä­ger Bo Ar­kelsten.

Hål­ler in­te med

Ka­dir Ka­sir­ga (S), ord­fö­ran­de i Häs­sel­by-Väl­ling­by, tyc­ker in­te att de­mo­kra­ti­peng­ar­na bör an­vän­das till ord­nings­vak­ter.

– De peng­ar­na är in­te av­sed­da för det. Det rör sig om un­ge­fär 6 mil­jo­ner kro­nor som i dag fi­nan­si­e­rar Vi­ta vil­lan, med­bor­gar­kon­to­ret i Häs­sel­by gård, Bibble­ri­an, Grimsta­hör­nan och stads­de­lens med­bor­gar­vär­dar. Mo­de­ra­ter­nas för­slag skul­le in­ne­bä­ra att till ex­em­pel med­bor­gar­vär­dar­na som upp­skat­tas myc­ket av in­vå­nar­na i stads­de­len för­svann, sä­ger Ka­dir Ka­sir­ga.

Hål­ler du med om att otrygg­he­ten är en del av de­mo­kra­ti­frå­gan?

– Ja, det är en jät­te­vik­tig frå­ga att in­vå­nar­na i stads­de­len ska kän­na sig tryg­ga. Men ord­nings­vak­ter är in­te lös­ning­en. Frå­gan har många di­men­sio­ner. Vi kom­mer till ex­em­pel att för­bätt­ra be­lys­ning­en och ga­tu­mil­jön. Vi mås­te tän­ka lång­sik­tigt och gö­ra fö­re­byg­gan­de sats­ning­ar för att få bort otrygg­he­ten, sä­ger Ka­dir Ka­sir­ga.

Kan in­te ord­nings­vak­ter öka trygg­he­ten kort­sik­tigt?

– Om ord­nings­vak­ter ha­de va­rit lös­ning­en, var­för an­ställ­de in­te Al­li­an­sen någ­ra un­der si­na åt­ta år vid sty­ret? Det ha­de va­rit bra om cent­rumä­ga­ren kun­de gö­ra nå­got så­dant till­sam­mans med fö­re­ta­gar­na i cent­rum. Men jag är in­te po­si­tiv till att ta peng­ar från från de­mo­kra­ti­och ut­veck­lings­med­len för att an­stäl­la ord­nings­vak­ter, sä­ger Ka­dir Ka­sir­ga.

FOTO: EWA MALM­S­TEN NORDELL/EVE­LI­NA HERTZ

DE­MO­KRA­TI­PENG­AR. Bo Ar­kelsten (M) vill an­stäl­la ord­nings­vak­ter i Häs­sel­by gårds cent­rum med hjälp av de­mo­kra­ti­peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.