De tar över när Scan­dic vid Brom­ma­plan stäng­er

Ett long stay-ho­tell. Det ska de klas­sis­ka ho­tel­lo­ka­ler­na vid Brom­ma­plan om­vand­las till när Scan­dic nu flyt­tar ut för gott.

Bromma Tidning - - VÄS­TE­RORT - El­li­nor Prawitz

Ti­di­ga­re i hös­tas rap­por­te­ra­de Brom­ma Tid­ning om att Scan­dic Brom­ma­plan skul­le stänga för gott den 23 de­cem­ber.

– He­la om­rå­det står ju un­der för­vand­ling och det ska be­re­das plats för nya bygg­na­der, bo­stä­der och en buss­ter­mi­nal. Där­för läm­nar vi till års­skif­tet, sa Hei­di Wold på Scan­dics press­tjänst i sep­tem­ber.

Men i vän­tan på att bygg­na­den rivs och för­vand­ling­en av Brom­ma­plan tar fart har fas­tig­hets­ä­ga­ren JM ve­lat hit­ta en ny hy­res­gäst.

Och nu står det till sist klart vil­ka det blir - den 9 ja­nu­a­ri slår Bostad di­rekt upp dör­rar­na till ho­tel­let. Kon­cep­tet är ett så kal­lat ”long stay”-ho­tell och rik­tar sig till de som be­hö­ver li­te läng­re, till­fäl­li­ga bo­en­den, till ex­em­pel folk som till­fäl­ligt job­bar i Stock­holm, stu­den­ter el­ler per­so­ner som är mel­lan två bo­en­den.

– Många sö­ker bostad på kort tid men pri­vat­per­so­ner är säl­lan in­tres­se­ra­de av att hy­ra ut sin bostad i en må­nad. Men en må­nad är fort­fa­ran­de för dyrt för att man ska kun­na ta in på ho­tell. Så där såg vi en nisch, sä­ger Bostad di­rekts vd Victor Bör­jes­son.

Bå­de vand­rar­hem och stu­dent­bo­stä­der var på ta­pe­ten när Brom­ma Tid­ning pra­ta­de med JM i sep­tem­ber. Men det blev allt­så ing­et av det.

– Det fanns vis­sa oli­ka al­ter­na­tiv, men det var in­te jät­te­myc­ket. Det här var ett al­ter­na­tiv som vi upp­lev­de som bra lös­ning för bygg­na­den och för om­rå­det, sä­ger Mi­kael Åslund, re­gi­on­chef för JM bostad Stock­holm stad.

Hur länge long stay-verk­sam­he­ten kom­mer fin­nas in­nan det är dags för riv­ning är in­te klart. Men hit­tills har Bostad di­rekt fått möj­lig­het att be­dri­va verk­sam­he­ten i två år.

FO­TO: TO­MASZ PO­ZAR

STÄNG­ER. Bostad­di­rekt tar över lo­ka­ler­na ef­ter Scan­dic vid Brom­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.