Fort­sat­ta pro­tes­ter mot mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga

Läns­sty­rel­sens ja till mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga har väckt ils­ka hos mot­stån­dar­na. För­ra vec­kan kom fle­ra per­so­ner till stads­dels­nämn­dens mö­te för att stäl­la frå­gor och gö­ra klart att de tän­ker fort­sät­ta över­kla­ga be­slu­tet.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz

För­ra vec­kan med­de­la­de läns­sty­rel­sen att man av­slår de 180 över­kla­gan­de­na mot bygg­lo­vet för mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga. Sta­den får allt­så god­känt att gå vi­da­re i bygg­pro­ces­sen.

Be­slu­tet väck­te ome­del­bart re­ak­tio­ner. Re­dan ti­di­ga­re har mo­dul­hus­pla­ner­na fått många mot­stån­da­re att gå på stads­dels­nämn­dens mö­ten i Brom­ma för att pro­te­ste­ra. Med an­led­ning av läns­sty­rel­sens tum­me upp be­sök­te en hand­full mot­stån­da­re åter­i­gen stads­dels­nämn­den för­ra vec­kan. Nå­got man up­pen­bar­li­gen ha­de vän­tat sig från nämn­dens si­da, på plats fanns näm­li­gen även Fredrik Jur­dell, bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör, och An­na Möl­gård, sta­dens sam­ord­na­re för bo­stä­der för ny­an­län­da.

– Vi är här för att nämn­den bett oss kom­ma. Det är in­te lätt för stads­de­lens tjäns­te­män och po­li­ti­ker att sva­ra på de här frå­gor­na, sa Fredrik Jur­dell.

Oro över in­flyt­ten

En åter­kom­man­de oro hos många bli­van­de gran­nar till mo­dul­hu­sen har va­rit vil­ka som ska flyt­ta in. Nå­got som åter­i­gen vi­sa­de sig un­der mö­tet:

– Jag har hört att det ba­ra är män som ska bo i de här mo­du­ler­na, och det lå­ter jät­te­kons­tigt – är det sant? frå­ga­de en bo­en­de.

– Det kom­mer bli minst 30 pro­cent fa­mil­je­lä­gen­he­ter i Bec­kom­ber­ga. Det kom­mer in­te att bli ett bo­en­de för ba­ra en­sam­stå­en­de, och det är in­te ba­ra en am­bi­tion – utan så blir det, sva­ra­de Fredrik Jur­dell.

Ef­ter mö­tet me­na­de en bo­en­de som Brom­ma Tid­ning pra­ta­de med att det fort­fa­ran­de finns många obe­sva- ra­de frå­gor och att de är fle­ra som kom­mer att över­kla­ga läns­sty­rel­sens be­slut.

– Vi kom­mer vin­na. De kan in­te byg­ga där. Vi kom­mer pro­te­ste­ra, ringa och skri­va brev, sa den bo­en­de.

Fått fle­ra mejl

An­na Möl­gård, sta­dens sam­ord­na­re för bo­stä­der för ny­an­län­da, sä­ger att hon re­dan har fått fle­ra mejl från per­so­ner som tän­ker över­kla­ga be­slu­tet.

– Tills­vi­da­re job­bar sta­den vi­da­re med fort­satt ana­lys av mark­för­hål­lan­de­na på plat­sen. Det krävs för att man ska kun­na få ett start­be­sked för att bör­ja byg­ga. För nå­gon gång fram­ö­ver tror vi ju att det­ta ska kun­na bli av, sä­ger hon.

Det kom­mer bli minst 30 pro­cent fa­mil­je­lä­gen­he­ter.

FOTO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

REAKTION. Läns­sty­rel­sens ja till mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga väck­te star­ka käns­lor. Hu­sen på bil­den finns i Fa­ger­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.