” Det har bli­vit stö­ki­ga­re på IP”

Mo­pe­der som sli­rar loss på löp­ar­ba­nan och sön­der­slag­na spea­ker­bås. När de sista trä­ning­ar­na har av­slu­tats på Äng­by IP här­jar ung­doms­gäng­en.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rek­tp­ress.se

Mo­pe­drejs och ka­pa­de hög­ta­lar­sy­stem

När nät­ter­na blir var­ma­re för­vand­las Äng­bys id­rotts­plats till ett po­pu­lärt till­håll för ung­do­mar.

Idrotts­an­lägg­ning­en stäng­er egent­li­gen kloc­kan 22. Men grin­dar­na står fort­fa­ran­de öpp­na och det är där­med fritt fram för vem som helst att gå in även se­na­re.

– Ef­ter 22 på­går allt från fot­boll till att de åker runt, runt med si­na mo­pe­der på löp­ar­ba­nan. Och för någ­ra år se­dan var det ett par ung­do­mar som kör­de runt med an­lägg­ning­ens trak­tor, sä­ger Peter Hann­fors.

Han bor i ett av al­la de hus som lig­ger pre­cis in­vid id­rotts­plat­sen, med ba­ra någ­ra få me­ter emel­lan.

Gran­nar­na An­ders och Åsa Lin­dell, vars tomt skiljs från löp­ar­ba­nan med en­dast ett sta­ket, hål­ler med. För­ra vec­kan vak­na­de de av att ung­do­mar bröt sig in i ku­ren till spea­ker­bå­set, slog på hög­ta­lar­sy­ste­met och bör­ja­de kom­men­te­ra kom­pi­sar­nas mop­pe­rejs på löp­ar­ba­nan.

– Det har bli­vit mer stök på se­na­re år, jag vet in­te rik­tigt var­för, sä­ger Åsa Lin­dell.

Bränns sön­der

Fri­id­rotts­klub­ben Bromma IF be­skri­ver pro­blem med höjd­hopps­mat­tan som rivs sön­der och får bränn­mär­ken. För­ra året an­vän­des red­skaps­bo­den som av­sats för att hop­pa ner på mat­tan – än­da tills ta­ket gick sön­der.

Gran­nar­na har va­rit i kon­takt med id­rotts­för­valt­ning­en fle­ra gång­er när stök upp­stått. Men vid re­na ord­nings­pro­blem hän­vi­sar Pi­er­re Nys­tedt, an­lägg­nings­chef på Id­rotts­för­valt­ning­en till po­li­sen. Han me­nar dock att för­valt­ning­en gör vad de kan på sitt håll för att fö­re­byg­ga ord­nings­pro­ble­men.

– Vi för­sö­ker fö­ra en di­a­log med gran­nar­na. Vi tar bort in­ven­ta­ri­er som kan för­stö­ras, el­ler sät­ter det bakom oli­ka sor­ters skydd och vi för­sö­ker stänga en­tré­er­na så myc­ket det går, sä­ger han.

Men att lå­sa in­gång­ar­na till an­lägg­ning­en nat­te­tid är in­te ett al­ter­na­tiv.

– Vår upp­gift är att få folk mer ak­ti­va – vi stäng­er i den be­mär­kel­sen att vi släc­ker lam­por­na kloc­kan 22. Men id­rotts­plat­ser är en all­män plats, vi kan in­te lå­sa dem som en an­stalt, sä­ger Pi­er­re Nys­tedt.

Instal­le­rar ”publik­fål­lor”

Där­med blir det upp till be­sö­kar­nas go­da vil­ja att föl­ja an­lägg­ning­ens stäng­nings­ti­der.

Snart ska i al­la fall mo­pe­der som slad­dar runt på löp­ar­ba­nan va­ra ett minne blott. Un­der den kom­man­de vec­kan ska nya så kal­la­de ”publik­fål­lor” vid en­tré­er­na som gör att mop­par in­te kan ta sig in va­ra in­stal­le­ra­de.

– När ar­be­tet är klart ska det va­ra omöj­ligt att ta sig in på plan med mop­par, om man in­te klip­per upp stängs­let, sä­ger Pi­er­re Nys­tedt.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

GRAN­NAR. Vid Äng­by IP lig­ger hu­sen pre­cis in­vid an­lägg­ning­en, en­dast ett sta­ket skil­jer dem åt. Gran­nar­na Åsa Lin­dell och Peter Hann­fors har trött­nat på lju­det från planen nat­te­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.