Lär dig li­ra vol­ley­boll i som­mar

Bromma Tidning - - BROMMA -

Till­sam­mans med Svensk vol­ley­boll an­ord­nar KFUM Bromma gra­tis vol­ley­boll på Kär­sön i som­mar.

– Det är öp­pet för pre­cis al­la, från barn till pen­sio­nä­rer. Man be­hö­ver in­te ha nån vol­ley­boll­bak­grund, sä­ger Erik Alm, pro­jekt­le­da­re på Svensk vol­ley­boll.

Pas­sen be­står av öv­ning­ar och match, allt an­pas­sat ef­ter spe­lar­nas ni­vå. Syf­tet är dels att ska­pa in­teg­ra­tion då det är många ny­an­län­da som del­tar.

– Och så är det ett bra sätt för folk att få upp ögo­nen för vol­ley­boll, sä­ger Erik Alm.

Vol­ley­boll­pas­sen hålls var­je var­dag he­la som­ma­ren mel­lan kloc­kan 14-17 oav­sett vä­der.

FO­TO: ERIK ALM

LÄR UT. Ra­mi Abo Obeid och Ha­zem Hamdosh hål­ler i vol­ley­boll­pas­sen på Kär­sön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.