Läm­na syn­punk­ter på av­lopp­s­tun­neln

Bromma Tidning - - BROMMA -

Mas­to­dont­pro­jek­tet med att stänga ner Åkes­hovs re­nings­verk och istäl­let le­da Väs­te­rorts av­lopps­vat­ten bort till Hen­riks­dals re­nings­verk i Sick­la är i full gång.

Nu finns för­sla­get till de­talj­plan ute på gransk­ning och all­män­he­ten är väl­kom­men att läm­na si­na syn­punk­ter.

De­talj­pla­ner­na som gäl­ler Bromma är för en tek­nisk an­lägg­ning i ett berg­rum un­der Ålstens­sko­gen och av­lopps­led­ning mel­lan Brom­ma­plan och Ålsten­sko­gen.

De­talj­pla­ner­na finns att kol­la på i Tek­nis­ka nämnd­hu­set mel­lan den 21 ju­ni och 2 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.