Dröm­hu­set säljs för 2 mil­lar – det är ba­ra ett li­tet krux

Trod­de du att det be­höv­des tio mil­jo­ner på ban­ken för att kö­pa ett hus i Bromma? Fak­tiskt in­te, om du kan tän­ka dig att off­ra li­te be­kväm­lig­het.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rek­tp­ress.se

Det är ett som­mar­hus i Ålsten som nu är till sa­lu på Hem­net. Hu­set är 45 kvadrat­me­ter stort och lig­ger mitt i Ålstens­sko­gen.

– Det är väl­digt spe­ci­ellt, det lig­ger ba­ra två som­mar­hus där, sä­ger Eri­ca Holm­berg, mäk­la­re på Fas­tig­hets­by­rån i Bromma.

För 1,8 mil­jo­ner kro­nor kan det bli ditt. Krux­et? Hu­set har ing­et vat­ten in­dra­get och det finns inga möj­lig­he­ter att dra in det. Mar­ken ar­ren­de­ras av Stock­holms stad och av­ta­let tillå­ter in­te att vat­ten dras in.

– Det finns en pump med vat­ten från sjön, men det är ju in­te re­nat. Så man mås­te ta med sig vat­ten själv, sä­ger Eri­ca Holm­berg.

Det känns li­te ud­da att kö­pa som­mar­hus i Ålsten, el­ler?

– Det är ju väl­digt centralt för ett som­mar­stäl­le. Säl­jar­na bor i Tra­ne­berg och har haft det som ett här­ligt sätt att få li­te sjö­ut­sikt.

Får man verk­li­gen käns­lan av att va­ra på lan­det?

– Ja fak­tiskt, man ser in­te ett en­da hus där. Och så är det prak­tiskt för det är ba­ra att ta Tol­van dit.

FO­TO: FAS­TIG­HETS­BY­RÅN

LÄGE. ”Det är ju väl­digt centralt för ett som­mar­stäl­le”, sä­ger Eri­ca Holm­berg, mäk­la­re på Fas­tig­hets­by­rån i Bromma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.