Se­ni­or­bo­stä­der­na får tum­men upp

Ef­ter fle­ra över­kla­gan­den har till sist den högs­ta in­stan­sen sagt sitt – sta­den får okej till att byg­ga 30 se­ni­or­bo­stä­der i Noc­ke­by.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz 073-600 69 31 ellinor.prawitz@di­rek­tp­ress.se

Pre­cis in­vid Noc­ke­by kyrk­väg och S:t Bir­git­ta Kyr­ka pla­ne­ras det för se­ni­or­bo­stä­der. I tre hus på fy­ra vå­ning­ar ska det byg­gas 30 lä­gen­he­ter.

Byg­get skul­le ha på­bör­jats un­der förs­ta de­len av 2017 och pla­ne­rad in­flytt var satt till hös­ten 2018.

Men den nya de­talj­pla­nen över­kla­ga­des av gran­nar i när­he­ten. De bo­en­de me­na­de bland an­nat att byg­get in­te tar hän­syn till om­rå­dets mil­jö- och kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den. Och mar­ken be­hö­ver en om­fat­tan­de sa­ne­ring, vil­ket kom­mer på­ver­ka djur­li­vet och gör plat­sen onö­digt kom­pli­ce­rad att byg­ga på.

Över­kla­gan fick av­slag

Gran­nar­nas över­kla­gan fick av­slag i läns­sty­rel­sen. De över­kla­ga­de då till mark- och mil­jö­dom­sto­len som gav gran­nar­na rätt. Dom­sto­len tyck­te att det sak­na­des till­räck­ligt un­der­lag för vil­ka kon­se­kven­ser sa­ne­ring­en av mar­ken fak­tiskt skul­le få.

Men då över­kla­ga­de sta­den i sin tur till den högs­ta in­stan­sen – mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len som nu har sagt sitt: den nya de­talj­pla­nen god­känns och kan in­te läng­re över­kla­gas.

Det be­ty­der att ar­be­tet nu kan fort­sät­ta.

– Vi har pre­cis fått ve­ta det­ta så vi har ing­en ny tid­plan än­nu. Men i grova drag hop­pas vi att bygg­start kan bli till förs­ta kvar­ta­let 2018, sä­ger Ann­sop­hie Hal­mans, pro­jekt­le­da­re på JM.

FO­TO: BRUNNBERG & FORSHED

GOD­KÄNNS. Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len har nu gett grönt ljus för de pla­ne­ra­de se­ni­or­bo­stä­der­na i Noc­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.