Er­sätt­nings­bus­sar hål­ler ti­den för bra

Tvär­ba­nans er­sätt­nings­bus­sar har drab­bats av ett ovan­ligt pro­blem – de hål­ler tid­ta­bel­len för bra och får vän­ta in re­se­nä­rer vid var­je håll­plats.

Bromma Tidning - - BROMMA - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rek­tp­ress.se

Upp till fem mi­nu­ter får Tvär­ba­nans er­sätt­nings­bus­sar stå still vid håll­plat­ser­na för att hål­la tid­ta­bel­len. En­ligt ta­bel­len ska det ex­em­pel­vis ta 30 mi­nu­ter att ta sig från Lil­je­hol­men till Gull­mars­plan, men i själ­va ver­ket går det be­tyd­ligt snab­ba­re.

– Ja, det stäm­mer. Bus­sar­na kom­mer helt en­kelt fram for­ta­re än vad som står i ta­bel­len och vi vill ju in­te åka ifrån re­se­nä­rer, där­för väl­jer chauf­fö­rer­na att stå och vän­ta ett tag vid vis­sa håll­plat­ser, sä­ger Claes Kei­su, på SLs press­tjänst.

Väg­ar­be­ten bor­ta

Det he­la be­ror på att när ta­bel­ler­na gjor­des i mars var det myc­ket mer tra­fik, för­kla­rar han.

– Nu har till ex­em­pel ett väg­ar­be­te som på­gått ett tag i Grön­dal bli­vit klart for­ta­re än pla­ne­rat och det på­ver­kar vår kör­tid. Sam­ti­digt är det fort­fa­ran­de stru­ligt med fram­kom­lig­he­ten i Ham­mar­by sjö­stad, så det är gans­ka ojämnt ut­med sträc­kan.

Pro­ble­men upp­står ut­an­för rus­nings­tid, allt­så un­der da­gen el­ler se­na­re på kväl­len.

Kla­go­mål har trots det kom­mit in om bus­sar som läm­nar håll­plat­sen för ti­digt.

– På vis­sa plat­ser kan vi in­te stå still för att vi stop­par upp tra­fi­ken och and­ra bus­sar som ska in, där­för mås­te vi stan­na där vi kan och vän­ta in, sä­ger Claes Kei­su.

Kan an­pas­sas till hös­ten

En­ligt Claes Kei­su kan tra­fi­ken ”tjoc­ka till sig” igen, där­för är det osä­kert om de kom­mer att skri­va om ta­bel­ler­na.

– I så fall blir det först ef­ter som­ma­ren, när höst­ta­bel­len ska läg­gas, om det är så att fram­kom­lig­he­ten är bätt­re. Det är svårt att för­ut­se nu.

FO­TO: MAJA BRAND

SNABB BUSS. Tvär­ba­nans er­sätt­nings­buss har ett ovan­ligt pro­blem. Den hål­ler ti­den för bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.