Sta­den: Ta bort ute­ser­ve­ring­ar­na

Kro­gar och fik på Rörstrands­ga­tan har ute­ser­ve­ring­ar på trot­to­a­rer­na och i ga­tan – även ut­an­för gå­ga­tan. Nu ång­rar sig sta­den som tillå­tit det­ta och väd­jar till fö­re­ta­gar­na att ban­ta si­na ser­ve­ring­ar re­jält.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eli­na Lund­berg 073-600 69 11 eli­na.lund­berg@di­rek­tp­ress.se

Ute­ser­ve­ring­ar­na på Rörstrands­ga­tan bre­der ut sig och tar i år över par­ke­rings­plat­ser i ga­tan även på ga­tu­num­mer där det in­te är som­mar­gå­ga­ta.

Fle­ra fik och kro­gar har valt att nap­pa på sta­dens er­bju­dan­de att hy­ra p-plat­ser för att gö­ra ga­tan mer le­van­de. Sam­ti­digt har de be­hål­lit si­na ute­ser­ve­ring­ar på trot­to­a­ren.

Sta­den har gjort en tab­be

Nu in­ser tra­fik­kon­to­ret att det­ta är ett miss­tag. Fö­re­ta­gar­na på Rörstrands­ga­tan bor­de ald­rig ha fått till­stånd för de dubb­la ute­ser­ve­ring­ar­na.

– Vi har va­rit för snab­ba att ge dem till­stånd för par­ke­ring­ar­na. Först skul­le de ha åter­kal­lat si­na gam­la till­stånd för ser­ve­ring vid fa­sa­der­na, men nu har de allt­så fått två gil­ti­ga till­stånd. Det är vårt miss­tag, sä­ger Ul­ri­ka Falk, en­hets­chef på tra­fik­kon­to­ret.

Nu kom­mer sta­den att be de be­rör­da kro­gar­na och fi­ken att väl­ja bort en av si­na två ute­ser­ve­rings­y­tor, trots att ing­en fot­gäng­a­re än så länge kla­gat på fram­kom­lig­he­ten.

– Vi mås­te på­ta­la det här för kro­gar­na och på­bör­ja en di­a­log med dem för att få en för­stå­el­se för det­ta. Po­äng­en med att ha en ute­ser­ve­ring på par­ke­ring­en är att det ska bli gott om plats för fot­gäng­a­re på trot­to­a­ren. Har man bå­de och så blir det in­te så, sä­ger Ul­ri­ka Falk.

”In­te det enk­las­te”

Hur många fö­re­ta­ga­re som kom­mer vil­ja ban­ta si­na ute­ser­ve­ring­ar fri­vil­ligt pre­cis när som­mar­sä­song­en drar igång åter­står att se. Tra­fik­kon­to­ret kan in­te tvinga dem.

– Vi är ba­ra re­miss­in­stans till po­li­sen som kan åter­kal­la vis­sa till­stånd om vis­sa vill- kor upp­fylls men det är in­te det enk­las­te, sä­ger Ul­ri­ka Falk.

En­ligt tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är det in­te ak­tu­ellt att tillå­ta da­gens möble­ring, med ser­ve­ring i ga­tan och på trot­to­a­ren, på sträc­kor där det in­te är som­mar­gå­ga­ta om in­te trot­to­a­rer­na är väl­digt bre­da.

– Vi tyc­ker att det är po­si­tivt att par­ke­rings­plat­ser kan an­vän­das till stör­re ute­ser­ve­ring­ar sam­ti­digt som det fri­görs yta på trot­to­a­rer­na för gå­en­de. Det är en win-win för al­la, sä­ger Da­ni­el Helldén.

”Helt ab­surt”

Men att tvinga krö­gar­na att mins­ka si­na ser­ve­ring­ar nu är ” helt ab­surt, me­nar Ce­ci­lia Brinck, tra­fik­po­li­tisk ta­les­per­son för Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm.

– Nä­ringsid­ka­re har an­pas­sat sin verk­sam­het ef­ter de här be­ske­den. Sen kom­mer sta­den på att ”vi har gjort fel”. Nu är det rim­li­ga att vi får stå vårt kast ef­ter det här få­ni­ga by­rå­kra­tis­ka miss­ta­get, sä­ger hon.

FO­TO: MIMMI EPSTEIN

MELLQVISTS KAFFEBAR ÄR EN AV RÖSTRANDSGATANS INRÄTTNINGAR SOM FÅTT TILL­STÅND FÖR DUBB­LA UTE­SER­VE­RING­AR. Isak Hag­berg job­bar på kafé­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.