Ef­ter fle­ra in­ci­den­ter – Sto­ra Es­sing­en ska få säk­ra­re ga­tor

En tra­gisk döds­o­lyc­ka och in­ci­den­ter med bi­lar på gång- och cy­kel­vä­gen på tvär­ba­nebron. Nu krä­ver Es­sing­eö­ar­nas hem­bygds­för­e­ning åt­gär­der för att gö­ra det säk­ra­re i tra­fi­ken på Sto­ra och Lil­la Es­sing­en.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Per Brandt per.brant@di­rek­tp­ress.se

Tra­fik­sä­ker­he­ten på Sto­ra och Lil­la Es­sing­en är ett hett sam­tal­säm­ne för de bo­en­de på öar­na. Ny­li­gen in­träf­fa­de en tra­gisk döds­o­lyc­ka vid kors­ning­en Badstrand­s­vä­gen/Es­sin­ge­ring­en på Sto­ra Es­sing­en, där en gå­en­de blev påkörd av en bi­list.

Nu har Es­sing­eö­ar­nas hem­bygds­för­e­ning skic­kat in fle­ra för­slag till sta­den för att få bukt med fle­ra ut­pe­ka­de pro­blem­om­rå­den på öar­na. I kors­ning­en Badstrand­s­vä­gen/Es­sin­ge­ring­en vill de se en re­fug.

– Då blir det omöj­ligt att kö­ra om. I and­ra hand vill vi se att det blir om­kör­nings­för­bud och att det mar­ke­ras väl­digt tyd­ligt. Då blir ing­en pres­sad att kö­ra om bus­sar­na för att det kom­mer bi­lar bakom. Vi vill att tra­fik­kon­to­ret tar det här på all­var och sät­ter igång en pro­cess, sä­ger Björn Fjæstad.

Och det ver­kar sta­den gö­ra. På tra­fik­kon­to­ret kän­ner man till pro­ble­men och de har satt igång en ut­red­ning för att se vad som kan gö­ras i kors­ning­en. Men nå­gon tids­ram för när den ska va­ra klar finns in­te.

Men för gång- och cy­kel­vä­gen på tvär­ba­nebron är det nå­got kla­ra­re be­sked. Hin­der ska sät­tas upp för att stop­pa olov­lig bil­tra­fik. Men det är in­te ak­tu­ellt med någ­ra be­tong­hin­der ef­tersom SL mås­te kun­na åka på bron med si­na drifts­for­don, en­ligt Britt Matts­son, chef för park-mil­jö­av­del­ning­en i nor­ra in­nersta­den.

– Vi får un­der­sö­ka och ut­re­da en an­nan lös­ning med till ex­em­pel bom­mar. Men vi har kon­takt med bå­de SL och Brom­mas stads­dels­för­valt­ning så det blir hin­der även på den si­dan, sä­ger hon.

FO­TO: PER BRANDT

FARLIGT. Fle­ra gång­er har bi­lar kört på gång- och cy­kel­vä­gen längs tvär­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.