Idén: Ja­pansk cy­kel­par­ke­ring un­der Svam­pen på Stu­re­plan

En ny cy­kel­par­ke­ring un­der ”Svam­pen” pla­ne­ras på Stu­re­plan.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Mi­chael Toll

I sam­band med att Stu­re­kvar­te­ren fö­reslås re­no­ve­ras kraf­tigt smids det även pla­ner på att gö­ra om själ­va tor­get vid Stu­re­plan.

Bland an­nat finns en önsk­ning från fas­tig­hets­ä­ga­ren ADIA att det ska­pas bätt­re flö­den och kopp­ling­ar till Bib­li­o­teks­sta­den på and­ra si­dan Bir­ger Jarls­ga­tan.

För att det­ta ska kun­na gö­ras mås­te al­la hund­ra­tals cyklar som står par­ke­ra­de på tor­get för­svin­na. För att lö­sa det­ta har man vänt blic­kar­na ös­terut och tit­tat på hur man har gjort för att fixa smar­ta cy­kel­par­ke­ring­ar i Ja­pan. Där blir det allt van­li­ga­re med un­der­jor­dis­ka au­to­ma­tis­ka cy­kel­ga­rage.

– Det är helt fan­tas­tiskt. Man ba­ra pla­ce­rar cy­keln, blip­par till och så åker den in och försvinner ner i mar­ken, sä­ger Char­lot­ta Rosén, pro­jekt­le­da­re på TAM som an­sva­rar för om­gör­ning­en av Stu­re­gal­le­ri­an på upp­drag av ADIA.

Hon har själv va­rit på plats i Ja­pan och tes­tat cy­kel­par­ke­ring­en. Hon vi­sar en film som vi­sar hur To­kyo­bor par­ke­rar hop­par av si­na cyklar fram­för en par­ke­rings­au­to­mat som öpp­nar sig och ”slu­kar” cy­keln.

– Cy­keln står tryggt och sä­kert par­ke­rad inomhus, sä­ger hon.

Den nors­ka land­skaps­ar­ki­tek­ten Jen­ny Osuld­sen, som bland an­nat ar­be­tat med om­gör­ning­en av Ti­mes Squa­re, är i Stock­holm för att se över hur Stu­re­plans ytt­re mil­jö­er kan för­bätt­ras. En­ligt hen­ne är un­der­jor­dis­ka cy­kel­par­ke­ring­ar en nöd­vän­dig åt­gärd.

De un­der­jor­dis­ka cy­kel­ga­ra­gen är cir­ka tio me­ter i di­a­me­ter och kan rym­ma ett stort an­tal ho­jar.

– Det här skul­le fun­ge­ra per­fekt här på Stu­re­plan. Var­för in­te un­der Svam­pen, sä­ger Jen­ny Osuld­sen.

UNDERJORDISKT. Cy­keln pla­ce­ras i en ske­na fram­för plåt­dör­ren. När man tryc­ker på knap­pen åker cy­keln in och förs ner i det un­der­jor­dis­ka ga­ra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.