Trol­la bort trött­he­ten med vi­ta­mi­ner

Kän­ner du dig trött och häng­ig? Boos­ta med vi­ta­mi­ner!

Bromma Tidning - - HÄLSA - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Vi­ta­mi­ner kal­las de or­ga­nis­ka äm­nen som krop­pen in­te själv kan bil­da, och som vi där­för mås­te till­fö­ra ge­nom mat el­ler till­skott. Ge­nom att ha li­te koll på de van­li­gas­te vi­ta­mi­ner­na kan du hjäl­pa krop­pen att fun­ge­ra bätt­re.

Vi­ta­min A

Vi­ta­min A be­hövs för att syn, hud och slem­hin­nor ska fun­ge­ra nor­malt. Vi­ta­mi­net be­hövs ock­så för att re­gle­ra ni­vån av kal­ci­um. A-vi­ta­min är fett­lös­lig och ut­sönd­ras lång­samt ur krop­pen. Ett sunt in­tag av fett i ma­ten kan för­bätt­ra upp­ta­get av A-vi­ta­min.

Vi­ta­min B

B- vi­ta­min be­hövs för att vå­ra ner­ver och musk­ler ska fun­ge­ra. B- vi­ta­min är lik­som A-vi­ta­min vat­ten­lös­ligt, och kan där­för lag­ras. Un­dan­ta­get är B12, som lag­ras i le­vern. B12 är ett vik­tigt vi­ta­min, som kan va­ra svårt att till­go­do­se sig som ve­ge­ta­ri­an el­ler ve­gan. Ta till­skott om det be­hövs.

Vi­ta­min C

Vi­ta­min C, askor­binsy­ra, fun­ge­rar som an­tiox­i­dant och be­hövs bland an­nat för att byg­ga upp krop­pens brosk- och ben­väv­nad. An­tiox­i­dan­ter för­stär­ker krop­pens eget skydd mot sjuk­do­mar. C-vi­ta­min är ett vat­ten­lös­ligt vi­ta­min.

Vi­ta­min D

D-vi­ta­min be­hövs för att ska krop­pen kun­na till­go­do­gö­ra sig kalk. Ut­an vi­ta­mi­net, som främst finns i kött, fisk, mjölk och smör, kan vi lätt kän­na oss tröt­ta och häng­i­ga. Pro­vi­ta­min till D- vi­ta­mi­net finns i grön­sa­ker, där de lag­ras i hu­den och ut­veck­las med hjälp av so­lens strå­lar.

Vi­ta­min E

E-vi­ta­min är känt som hu­dens vi­ta­min. E-vi­ta­min hjäl­per hu­den att för­bli elas­tisk, fö­re­byg­ger ryn­kor och skyd­dar hu­den mot so­lens UV­strå­lar. Vi­ta­mi­net mot­ver­kar ock­så le­ver­fläc­kar, ärr­bild­ning­ar och har en lä­kan­de ef­fekt på sår. E-vi­ta­min är lik­som C-vi­ta­min en an­tiox­i­dant och ett fett­lös­ligt vi­ta­min.

Vi­ta­min K

K-vi­ta­min be­hövs för upp­bygg­na­den av ske­let­tet samt blo­dets ko­a­gu­la­tion. Be­hövs även för att pro­du­ce­ra vis­sa pro­te­i­ner, är bra för hu­den och mot­ver­kar ryn­kor. Vi­ta­min K be­hövs ock­så för att blo­det ska kun­na ko­a­gu­le­ra. Är ett fett­lös­ligt vi­ta­min.

Biofla­vo­no­i­der, bio­tin och folsy­ra

Biofla­vo­no­i­der be­hövs för att krop­pen ska kun­na till­go­do­gö­ra sig vi­ta­min C or­dent­ligt. I na­tu­ren fö­re­kom­mer all­tid C-vi­ta­min och biofla­vo­no­i­der till­sam­mans. Att man lätt får blå­mär­ken kan va­ra ett tec­ken på biofla­vo­no­id­brist.

Bio­tin

Bio­tin bid­rar till vac­kert hår, hud och nag­lar, men det är ock­så vik­tigt för om­sätt­ning­en av B-vi­ta­mi­ner och del­tar i pro­ces­ser med fett och ami­nosy­ror.

Folsy­ra

Folsy­ra be­hövs för pro­te­i­n­om­sätt­ning­en och re­gle­ring­en av ho­mo­cys­te­in. Bå­de i u- län­der och väst­värl­den an­ses folsy­ra va­ra den van­li­gast fö­re­kom­man­de vi­ta­min­bris­ten, men i väst­värl­den är det främst äld­re som li­der av folsy­rabrist.

FO­TO: ISTOCKPHOTOS

SUPERMAT. Fros­sa gär­na i grön­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.