”På en se­kund är det själv­klart: De är me­na­de för varand­ra”

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - VECKANS KÄNSLA ELLINOR PRAWITZ Re­por­ter

Ons­dag ef­ter­mid­dag. Rus­ning på Ica Brom­ma­plan. I träng­seln vid grön­saks­dis­ken tap­par hon ett äpp­le. Det rul­lar över gol­vet och stan­nar fram­för föt­ter­na på ho­nom. Han bö­jer sig ner, ploc­kar upp äpp­let och re­ser sig. De­ras blic­kar möts.

På en se­kund är det själv­klart: De är me­na­de för varand­ra.

Men nå­got står i de­ras väg. Han bor i An­ne­dal och hon i Al­vik. De­ras vägar kan en­dast kny­tas sam­man med tvär­ba­nan – som är av­stängd än­da till au­gusti! Hur ska det gå, ska de få varand­ra i slutän­dan?

Voilà. Där har ni star­ten på min no­vell med tre vik­ti­ga in­gre­di­en­ser för te­mat ro­man­ce: två hu­vud­per­so­ner i en yt­terst spän­nan­de mil­jö, och en kon­flikt som gör att de in­te ome­del­bart kan få varand­ra. Ja, jag vet in­te, kanske kan histo­ri­en spetsas till li­te. Och kanske kan ni gö­ra det här bätt­re än jag. I som­mar an­ord­nar vi en no­vell­täv­ling på gen­ren ro­man­ce. Till vår hjälp har vi Sve­ri­ges ro­man­cedrott­ning Si­mo­na Ahrnstedt. Läs hen­nes hand­fas­ta tips om hur du skri­ver en rik­tigt bra no­vell och skic­ka in din histo­ria till oss!

I au­gusti hjäl­per Si­mo­na oss att väl­ja ut det vin­nan­de bi­dra­get. I pot­ten lig­ger tre ro­man­ce­böc­ker av Si­mo­na själv och pub­li­ce­ring av no­vel­len i tid­ning­en.

Ta med dig block och pen­na, sätt dig i sol­sto­len och låt fan­ta­sin flö­da!

Läs mer på si­dan 12!

Pra­ta med mig! ellinor.prawitz@ di­rek­tp­ress.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.