Fler bo­stads­pro­jekt på gång i Noc­ke­by/Noc­ke­by­hov

Bromma Tidning - - BROMMA -

Gustav III:s väg

I ut­kan­ten av Noc­ke­by­sko­gen, pa­ral­lellt med Drott­ning­holms­vä­gen vill SKB byg­ga sex fler­bo­stads­hus med plats för cir­ka 90 lä­gen­he­ter. För­ra vec­kan be­slu­ta­de stads­bygg­nads­näm­nen att god­kän­na de­talj­pla­nen som nu vän­tar på an­ta­gan­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Tys­ka Bot­ten väg/Fe­ri­e­vä­gen Här pla­ne­ras 45 lä­gen­he­ter i fem ”stads­vil­lor” på fy­ra till fem vå­ning­ar och ett par­hus i tre vå­ning­ar. De­talj­pla­nen över­kla­ga­des upp till mark- och mil­jö­dom­sto­len där dom­sto­len döm­de till sta­dens för­del och gav bo­stä­der­na tum­men upp. Där­med vann planen la­ga kraft. Nu vän­tar bygg­lov och mark­ar­be­ten.

Gubb­kärrs­vä­gen

I höjd med Tält­ga­tan och Fri­tids­vä­gen pla­ne­ras det för fy­ra hus med to­talt 90 bo­stä­der i hy­res­rät­ter och en gam­mal pann­cen­tral som ska om­vand­las till en el­ler två bo­stä­der. Planen har va­rit ute på sam­råd. I näs­ta steg ska stads­bygg­nads­nämn­den få ta del av de syn­punk­ter som kom in un­der sam­råds­ti­den och ta ställ­ning till det fort­sat­ta ar­be­tet med planen, vil­ket kom­mer ske ef­ter som­ma­ren.

Tys­ka Bot­tens väg/Mäl­ar­blick

Här pla­ne­ras 20 stads­rad­hus och 56 lä­gen­he­ter i fler­bo­stads­hus. I vec­kan var ären­det up­pe i stads­bygg­nads­nämn­den för att po­li­ti­ker­na skul­le ta ställ­ning till syn­punk­ter­na som kom­mit in un­der sam­råds­ti­den och en del ju­ste­ring­ar. Men ären­det bord­la­des och ska upp i nämn­den på nytt i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.