Ef­ter ar­ti­keln: Nu ska stö­ket stäv­jas på IP

För­ra vec­kan skrev vi om stö­ki­ga ung­do­mar som här­jar på Äng­by IP kvälls­tid. Nu väl­jer Idrotts­för­valt­ning­en att sät­ta in ord­nings­vak­ter ef­ter stäng­ning.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de vi om att gran­nar till Äng­by IP i fle­ra år har käm­pat för att få bukt med ung­do­mar som här­jar loss och sa­bo­te­rar id­rotts­an­lägg­ning­en på kväl­lar och nät­ter.

Härom­vec­kan vak­na­de de till ex­em­pel när fle­ra ung­do­mar ha­de bru­tit sig in i spea­ker- bå­set och dra­git igång id­rotts­an­lägg­ning­ens hög­ta­lar­sy­stem. Där kom­men­te­ra­de de se­dan kom­pi­sar­nas mop­pe­rejs på löp­ar­ba­nan.

– Det har bli­vit mer stök på se­na­re år, jag vet in­te rik­tigt var­för, sa Åsa Lin­dell, som bo all­de­les in­till IP:n, till Bromma tid­ning i för­ra vec­kan.

Att lå­sa in­gång­ar­na till pla­nen ef­ter stäng­nings­dags är in­te ett al­ter­na­tiv, en­ligt idrotts­för­valt­ning­en. Istäl­let för­sö­ker de fö­re­byg­ga ord­nings­pro­ble­men, bland an­nat ge­nom att sät­ta oli­ka red­skap bakom skydd och att gö­ra det svå­ra­re för mo­pe­der att ta sig in.

Ord­nings­vak­ter

Da­gen ef­ter vår ar­ti­kel hör­de Pi­er­re Nys­tedt, an­lägg­nings­chef på idrotts­för­valt­ning­en, av sig till tid­ning­en på nytt – man har nu ta­git be­slu­tet att lå­ta ord­nings­vak­ter pat­rul­le­ra pla­nen ef­ter stäng­nings­tid.

– Ef­ter li­te över­vä­gan­de be­slu­ta­de vi igår att vi kom­mer ha Secu­ri­tas ron­de­ran­des vid ett an­tal till­fäl­len per kväll och natt, sä­ger han.

Höjd­hopps­mat­tor på an­lägg­ning­en har ri­vits sön­der och fått bränn­mär­ken. Ta­ket till red­skaps­bo­den har hop­pats sön­der. Och i för­ra vec­kan sa­bo­te­ra­des hög­tal­ar­bå­set än­nu en gång.

– Det ver­kar som att det är sam­ma ung­do­mar som är där. De tyc­ker att det har bli­vit nå­gon form av sport det här, att bu­sa så myc­ket som möj­ligt och stäl­la till all­män ore­da, sä­ger Pi­er­re Nys­tedt, som nu ska se om även fäl­tas­si­sten­ter kan kom­ma som en ex­tra re­surs till id­rotts­plat­sen.

”Av­skräc­kan­de ef­fekt”

Ord­nings­vak­ter­na kom­mer att bör­ja pat­rul­le­ra id­rotts­an­lägg­ning­en di­rekt. Hur länge fram­ö­ver de kom­mer va­ra på plats lå­ter Pi­er­re Nys­tedt dock va­ra osagt.

– Vi får se hur länge vi kom­mer fort­sät­ta med det. Men för­hopp­nings­vis har det en av­skräc­kan­de ef­fekt så vi slip­per ska­de­gö­rel­se och all­mänt bus. Och så att gran­nar­na får li­te lugn och ro igen, sä­ger han.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

FÖR­RA VEC­KAN. ÄNG­BY IP. Nu ska Äng­by IP få vak­ter som pat­rul­le­rar om­rå­det kvälls­tid. Pe­ter Hann­fors och Åsa Lin­dell är två av gran­nar­na till id­rotts­an­lägg­ning­en som länge käm­pat för att få ord­ning på stö­ket .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.