Kän­ner du igen fil­mer­na som spe­lats in på hem­ma­plan?

Vam­py­rer, rymdä­ven­tyr och en stor dos svensk film­histo­ria. Många om­tyck­ta fil­mer och te­ve­se­ri­er har spe­lats in i Väs­te­rort och Jär­fäl­la. Gör vårt quiz och tes­ta dina film­kun­ska­per!

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Text: Eve­li­na Hertz

BRÄNSLET? 1997 vi­sa­des den po­pu­lä­ra te­ve­se­ri­en Ken­ny Star­figh­ter på te­ve förs­ta gång­en. Du viss­te kanske in­te att vis­sa de­lar av se­ri­en spe­la­des in i Vik­sjö. Men för­hopp­nings­vis har du koll på vad bränslet het­te? 1. Mä­hä­li­um X. Cho­kladdryc­ken Puc­ko 2. Cho­klad Zin­go ÅRTALEN? I tv-pro­gram­met Histo­rieä­tar­na äter pro­gram­le­dar­na Lot­ta Lundgren och Erik Haag sig ige­nom Sve­ri­ges histo­ria. Vil­ka år hand­la­de pro­gram­met om där vi fick se dem virv­la för­bi på tor­get i Väl­ling­by? 1. 1940–1954 X. 1945–1959 2. 1950–1965 SCE­NEN? För ett par vec­kor sen fick Häs­sel­by fint be­sök av skå­di­sar­na i tv-se­ri­en Sol­si­dan när en scen till lång­fil­men med sam­ma namn skul­le spe­las in. Fil­men har pre­miär i de­cem­ber i år men vad hand­la­de sce­nen som spe­la­des in om? 1. Alex och Anna är sug­na på att läm­na Sol­si­dan och går på hus­vis­ning i Häs­sel­by vil­las­tad. X. Ove och An­net­te Sund­berg ska kö­pa en ”ny” säng på Bloc­ket 2. Mic­kan bju­der in till fest. VIK­TIG SÅS? Ung­doms­fil­men Hip hip ho­ra från 2004 hand­lar om So­fie som blir ut­fryst av klas­sen ef­ter att hon bli­vit väl­digt full på en fest och någ­ra kil­lar ta­git för­ned­ran­de fo­ton av hen­ne. Någ­ra av sce­ner­na spe­la­des in i Blac­ke­bergs gym­na­si­um och vid tun­nel­ba­nan i Häs­sel­by gård. Men vil­ken sås spe­la­de en stor roll i fil­men? 1. Ketchup X. Ham­bur­gar­dres­sing 2. Va­nilj­sås FÖR­FAT­TA­REN? Fil­men Onds­kan be­lö­na­des in­te ba­ra med tre guld­bag­gar, bland an­nat för bäs­ta film, och med en Oscarsno­mi­ne­ring. Tit­ta­ren får dess­utom nju­ta av bil­der från Gör­väln i Jär­fäl­la. Men vem skrev boken som fil­men är ba­se­rad på? 1. Jan Guil­lou X. Hen­ning Man­kell 2. Jo­nas Gar­dell KLASSIKERN? Svensk film­histo­ria in­ne­hål­ler en hel del om­tyck­ta klas­si­ker. Men vil­ken del av filmskat­ten har del­vis spe­lats in vid den gam­la järn­vägs­sta­tio­nen i Häs­sel­by vil­las­tad? 1. Fle­ra av fil­mer­na om Åsa-Nis­se av Rag­nar Frisk X. Ut­vand­rar­na av Jan Tro­ell 2. Smult­ron­stäl­let av Ing­mar Berg­man INSPELNINGSPLATS? I ko­me­din Dröm­kå­ken över­ras­kar Gö­ran (Björn Skifs) sin fru Ti­na (Su­zan­ne Reu­ter) och de­ras barn med att kö­pa ett se­kel­skifts­hus. Vil­lan vi­sar sig va­ra ett rik­tigt re­no­ve­rings­ob­jekt vil­ket le­der till många dråp­li­ga si­tu­a­tio­ner. Vet du var fil­men spe­la­des in? 1. Stä­ket X. Sol­hem 2. Bromma KARAKTÄRERNA? Fil­men Vin­ter­vi­ken från 1996 spe­la­des bland an­nat in vid Sol­viks­ba­det och i en vil­la i Bromma. I fil­men får vi föl­ja två unga per­so­ner i de­ras kamp för att få va­ra till­sam­mans. Hu­vud­rol­ler­na spe­la­des av David Tain­ton och Li­na Englund men vad het­te de­ras ka­rak­tä­rer? 1. Jo­han och Elin X. John-John och Eli­sa­beth 2. Adam och Ju­lia PLAT­SEN? Fil­men Låt den rät­te kom­ma in bju­der bå­de på ro­man­tik och vam­pyr­skräck. Fil­men som ha­de pre­miär 2004 ut­spe­lar sig i Blac­ke­berg, där vis­sa de­lar av den ock­så spe­la­des in. Men den spe­la­des även in på en an­nan plats i Väs­te­rort. Vil­ken? 1. Spånga torg X. Råcksta 2. Kall­häll ANLEDNINGEN? Ti­digt i vå­ras kun­de den upp­märk­sam­me få syn på skå­di­sen Ri­kard Wolff i Spånga cent­rum. Men vad gjor­de han egent­li­gen där? 1. Spe­la­de in årets jul­ka­len­der Jak­ten på tids­kri­stal­len X. Re­pa­de in­för en fö­re­ställ­ning som går i höst på Spånga Fol­kan 2. Var på väg till Spånga IP för att trä­na löp­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.