Fi­ra semester som en kung på hem­ma­plan

Det be­hövs inga dy­ra flyg­bil­jet­ter och ho­tell­nät­ter för att få som­ma­rens upp­le­vel­se. Här gui­dar vi dig till de an­ri­ka slott och går­dar som finns pre­cis runt knu­ten i Väs­te­rort och Jär­fäl­la. Pac­ka pick­nick­kor­gen, snö­ra på dig pro­me­nads­kor­na och be­ge dig ut

Bromma Tidning - - BROMMA - Text: Ellinor Prawitz, Eme­lie Hen­ric­son | Foto: Mi­kael Andersson

Gör­välns slott

I Jär­fäl­la, cir­ka tre kilo­me­ter från Ja­kobs­bergs sta­tion lig­ger det gröns­kan­de na­tur­re­ser­va­tet Gör­väln och vack­ra Gör­välns slott med anor från 1600-ta­let.

Det här kan du gö­ra

Här kan du gå en konst­pro­me­nad, ta ett dopp i det blå el­ler var­för in­te ba­ra ta en pick­nick i de vack­ra om­giv­ning­ar­na? Här finns ock­så 150 oli­ka trädsor­ter att spa­na in.

Den som in­te vill spen­de­ra he­la da­gen på en pick­nick­filt kan spe­la be­ach­vol­ley­boll vid Gör­välns­ba­det. Su­gen på än­nu mer rö­rel­se? Hyr en ka­jak hos Café Bru­ket och upp­lev om­giv­ning­ar­na från sjön el­ler dra en löp­tur längs med vatt­net mel­lan Gör­väln och Bru­ket. El­ler så tar du cy­keln ut­med Mä­lar­le­den som pas­se­rar ge­nom Gör­väln­om­rå­det. För den som vill lyxa till det re­jält är själ­va slot­tet i dag ho­tell och re­stau­rang.

Kul­turupp­le­vel­ser. I Grö­na pa­vil­jong­en ord­nar Jär­fäl­la konst­fo­rum fle­ra ut­ställ­ning­ar (öp­pet mel­lan kl 11–15), i skulp­tur­par­ken kan du un­der som­ma­ren se Kaj­sa Mat­tas verk och även be­sö­ka den per­ma­nen­ta ut­ställ­ning­en. I Rättar­bo­sta­dens träd­gård vid Gör­välns gård finns Atel­jé Ewert Pamps ut­ställ­ning ”Fan­ta­si­full åter­an­vänd­ning” he­la som­ma­ren.

För­e­ning­en för Te­a­ter och do­ku­men­ta­tion (Te­o­dok) sät­ter upp Au­gust Strind­bergs Döds­dan­sen i Rast­stu­gan (pre­miär 26 au­gusti, bil­jet­ter kö­per du via kul­tur­bil­jet­ter.se).

Den 27 au­gusti mel­lan kl 14–14.45 ord­nar ock­så Jär­fäl­la Brass band mu­sik vid slot­tet och den 3 sep­tem­ber kan du gå på slotts­kon­sert med Jär­fäl­la mu­sik­kår på parksce­nen (kl 14).

Bonus. Ha­ka på slåt­ter vid Snål­täp­pan och pro­va på att slå ängs­grä­set med lie som man gjor­de förr i ti­den. Sön­dag 20 au­gusti kl 10–13 (sam­ling 9.45 vid Bru­ket­par­ke­ring­en).

Histo­ria. Gör­väln om­nämns förs­ta gång­en un­der 1460-ta­let, då var det två går­dar som äg­des av Nils Jöns­son Ox­ensti­er­na. Den nu­va­ran­de gu­la sand­stens­bygg­na­den stod klar 1675. Den som in­led­de byg­get var adels­kvin­nan El­sa Eli­sa­beth Bra­he. Ef­ter det har slot­tet haft fle­ra äga­re, se­dan 60-ta­let Jär­fäl­la kom­mun.

Hit­ta hit. Buss 552 från Ja­kobs­bergs sta­tion, hop­pa av Gör­välns slott.

PÅ TUR. ”Vi är här på cy­ke­l­o­ri­en­te­ring, en av kon­trol­ler­na lig­ger vid Gör­väln, an­nars ha­de vi nog ald­rig kom­mit hit. Men det är verk­li­gen jät­te­fint här”, sä­ger Uf­fe Wahlqvist från Upp­lands Väs­by som nju­ter av so­len vid Gör­välns slott till­sam­mans med...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.