Gå­se­borg

Bromma Tidning - - BROMMA -

Du­ger in­te hi­sto­ris­ka ving­slag från fjut­ti­ga 1700-ta­let? Tur då att Jär­fäl­la har en av Mä­lar­da­lens mest im­po­ne­ran­de forn­bor­gar till all­män be­skå­dan. Gå­se­borg tros ha byggts så ti­digt som his­nan­de 300–500 e.kr!

Det här kan du gö­ra

Det här är ut­flykts­må­let för den som in­te räds att snö­ra på sig de be­kvä­ma skor­na och ta en pro­me­nad. Här får du par­ke­ra bi­len, som när­mast, 20 mi­nu­ter bort. Se­dan le­der vä­gen ge­nom Sand­viks mo­tions­spår. På vä­gen pas­se­rar du får­ha­gar som be­sö­ka­re får pro­me­ne­ra ige­nom (så länge man hål­ler sin hund kopp­lad) och en rik­tigt fin na­turupp­le­vel­se.

Fram­me vid ut­flykts­må­let är bor­gen i ru­i­ner, men kanske kan man in­te vän­ta sig så myc­ket mer av en tu­sen­å­rig gam­mal

bygg­nad? Men du kan än­då stäl­la dig mel­lan den in­re och ytt­re borg­mu­ren och med li­te fan­ta­si få en käns­la av hur det en gång kan ha sett ut. På ena si­dan av bor­gen stu­par klip­por­na rakt ner i Mä­la­ren och ger en otro­lig ut­sikt. Per­fekt plats för att äta sin med­hav­da mat­säck med and­ra ord. Grill­su­gen? Vid fo­ten av bor­gen finns en lå­da fylld med ved som be­sö­ka­re kan an­vän­da på de ut­pla­ce­ra­de grill­plat­ser­na.

Du som in­te vill slä­pa med dig nå­got eget att äta har tur, en bit från Gå­se­borg lig­ger Sand­viks­stu­gan. Där an­ord­nar Vik­sjö scout­kår fi­ka var­je sön­dag mel­lan kloc­kan 11–15.

Bad­möj­lig­he­ter pre­cis vid Gå­se­borg är små, klip­por­na är bran­ta. Men ba­ra en li­ten pro­me­nad där­i­från lig­ger Sand­viks­ba­det. Bonus. Här finns möj­lig­he­ter till klipp­klätt­ring pre­cis in­vid Mä­la­ren. Obs! Ingen­ting för ny­bör­ja­re. Spa­na in sve­rige­fo­ra­ren.se för mer in­fo.

Histo­ria. Man trod­de länge att Gå­se­borg var byggd runt 500–1500 e. kr. och en­dast som en stra­te­gisk plats att be­va­ka sjö­tra­fi­ken i Mä­la­ren. Här kun­de man se far­tyg pas­se­ra på far­le­den mel­lan Sig­tu­na och Uppsa­la. Men år 2002 un­der­sök­tes plat­sen av en ar­ke­o­lo­gistu­dent från Stock­holms uni­ver­si­tet. Han gjor­de fynd på plat­sen som dels kun­de da­te­ra bor­gen re­dan till 300–500 e. kr. och dels pe­ka­de på att bor­gen även kun­de ha byggts för att be­vi­sa stor eko­no­misk, mi­li­tä­risk och po­li­tisk makt.

Hit­ta hit. Med bil: Kör till den lil­la par­ke­rings­plat­sen på Hum­mel­mora­vä­gen. Där­i­från tar det i run­da släng­ar 20 mi­nu­ter att pro­me­ne­ra. Buss 553 från Barkar­by sta­tion, hop­pa av Drag­spels­vä­gen. Följ skylt­ning mot Gå­se­borg och Sand­viks gård.

LUNCHVY. På ena si­dan av Gå­se­borg stu­par klip­por­na rakt ner i vatt­net, en per­fekt plats för en pick­nick­pa­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.