Asi­a­tiskt el­ler ita­li­enskt – vad öpp­nar i Al­viks strand?

Snart öpp­nar en helt ny re­stau­rang i Al­vik. Kon­cep­tet kan bli allt från asi­a­tiskt till grill. Men sport­få­nar gö­re sig ic­ke be­svär.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Ellinor Prawitz 073-600 69 31 ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

Det är re­stau­rang­en The Bay vid Al­viks strand som har va­rit stängd se­dan ett par må­na­der till­ba­ka. Anledningen har va­rit att re­stau­rang­en be­hövt by­ta kon­cept och en ny­öpp­ning har ut­lo­vats att kom­ma ”snart”.

Men nu, ett par må­na­der se­na­re und­rar vi, hur och ska öpp­na?

– Vi ha­de en krö­ga­re som vi kom­mit jät­te­långt med, men det blev ett av­hopp i sista se­kund. Så nu gör vi ett om­tag, sä­ger Mi­chael Bü­hring, drif­t­an­sva­rig på Nor­drest som äger lo­ka­len.

Vil­ka kon­cept står ni mel­lan?

– Det är jät­tesvårt att sä­ga, vi kol­lar på allt från asi­a­tiskt, till grill och pas­ta. Vad det in­te kom­mer bli är en sport­bar. Så det blir ing­et O’Le­a­rys.

Vad var det som in­te fun­ka­de med för­ra kon­cep­tet?

– Det är all­tid lätt att va­ra ef­ter­klok, jag tror att det var li­te fel kon­cept vid fel till­fäl­le. Det är där­för vi är li­te för­sik­ti­ga och vill hit­ta ett bra kon­cept som kan loc­ka en bred mål­grupp i det om­rå­det.

Am­bi­tio­nen är att den nya kro­gen ska slå upp por­tar­na den förs­ta sep­tem­ber.

FOTO: ELLINOR PRAWITZ

NYTT! The Bay ska få ett nytt kon­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.