”Snab­ba” stu­dent­ly­or­na får ja

Nu står det till sist klart att Svens­ka Bo­stä­der får byg­ga stu­dent­lä­gen­he­ter i så kal­la­de Snab­ba hus i Nor­ra Äng­by.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Ellinor Prawitz 073-600 69 31 ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

På en gröny­ta i Nor­ra Äng­by, pre­cis bred­vid Bergs­lags­vä­gen på grän­sen till Råcksta, vill Svens­ka bo­stä­der, till­sam­mans med or­ga­ni­sa­tio­nen jag­vill­ha­bo­stad.nu, byg­ga 129 stu­dent­bo­stä­der. Hu­sen ska byg­gas i form av ” snab­ba hus”, lä­gen­he­ter på till­fäl­li­ga bygg­lov i en sorts mo­dul­hus. Syf­tet är att hu­sen ska mon­te­ras ner och flyt­tas ef­ter fem år.

Bygg­lo­vet över­kla­ga­des

Från bör­jan var hu­sen tänk­ta att stå kla­ra i bör­jan av 2016. Men bygg­lo­vet över­kla­ga­des av gran­nar som fick rätt i mark- och mil­jö­dom­sto­len som där­med sat­te stopp för byg­get.

Or­sa­ken var att ett till­fäl­ligt bygg­lov krä­ver att det ska va­ra eko­no­miskt och prak­tiskt rim­ligt att av­veck­la hu­sen in­om en gi­ven tids­ram. I Nor­ra Äng­by an­såg dom­sto­len att det in­te var det - bland an­nat ef­tersom byg­get kräv­de allt­för om­fat­tan­de mark­ar­be­ten, där bland an­nat pål­ning ingick.

Men Svens­ka bo­stä­der tog sa­ken vi­da­re till mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len. Och nu i ju­ni kom av­gö­ran­det: bygg­lo­vet god­känns.

”Ing­et hin­der”

Dom­sto­len an­ser att Svens­ka bo­stä­der kun­nat vi­sa att mar­ken kom­mer att kun­na åter­stäl­las som det är sagt in­om tids­ra­men.

”Kra­vet på att det ska va­ra möj­lig­het att åter­stäl­la plat­sen ut­gör där­med ing­et hin­der mot att med­de­la ett tids­be­grän­sat bygg­lov”, skri­ver dom­sto­len i sin dom.

Där­med är det nu fritt fram för Svens­ka bo­stä­der att sät­ta spa­den i mar­ken.

FOTO: SVENS­KA BO­STÄ­DER

FÅR JA. Stu­dent­ly­or i så kal­la­de ”snab­ba hus” i Nor­ra Äng­by får nu tum­men upp i högs­ta in­stan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.