Snå­rigt vär­re för cy­klis­ter­na – tar sa­ken i eg­na hän­der

Vild­vux­na bus­kar stäl­ler till det för Väs­te­rorts cy­klis­ter som nu tar häck­sax­en i eg­na hän­der. Och li­ka snå­rigt är det att felan­mä­la pro­ble­met.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eve­li­na Hertz

Vild­vux­en ve­ge­ta­tion tving­ar ut gång­tra­fi­kan­ter­na bland cy­klis­ter­na på Tra­ne­bergs­bron. Nu har Väs­te­rorts cy­klis­ter fått nog av då­ligt un­der­håll och bör­jar själ­va klip­pa ner buska­gen.

– Jag klipp­te hund­ra me­ter på Kungs­holms­si­dan ef­ter Tra­ne­bergs­bron. Vi är många som felan­mä­ler var­je år och sta­den på­står att de klip­per men i verk­lig­he­ten görs det in­te, sä­ger Jon Jo­gen­sjö, cy­kel­pen­da­re från Häs­sel­by.

Han och fle­ra and­ra cy­klis­ter pla­ne­rar att fort­sät­ta rö­jan­det ut mot Häs­sel­by, där tagg­bus­kar är det störs­ta pro­ble­met.

När vi ring­er upp tra­fik­kon­to­ret för att kol­la vad som görs får vi ve­ta att en del av sträc­kan från Tra­ne­bergs­bron vi­da­re ut mot Bromma till­hör Tra­fik­ver­ket. En an­nan Bromma stads­dels­för­valt­ning och en tred­je tra­fik­kon­to­ret. Tre te­le­fon­väx­lar för att ta re­da på vem som har an­svar för – el­ler felan­mä­la – en cy­kel­sträc­ka.

Tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP), är det rim­ligt?

– Nej.Vi får helt en­kelt gå ige­nom hur an­svars­för­del­ning­en lig­ger och se över den så snart vi kan.

Och det här med att cy­klis­ter­na själ­va är ute och klip­per?

– Det är själv­klart vår upp­gift att se till att det är rent och sä­kert. Vi byg­ger ju en cy­ke­lin­fra­struk­tur och då blir det ab­surt om vi sam­ti­digt har oklipp­ta bus­kar som in­kräk­tar på de ytor­na.

Ef­ter vårt sam­tal till Tra­fik­ver­ket som an­sva­rar för Tra­ne­bergs­bron har de lagt in en felan­mä­lan.

FOTO: PRI­VAT

TRÖTT­NAT. Cy­klis­ten Jon Jo­gen­sjö klip­per ner buska­get vid Tra­ne­bergs­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.