”Det är för varmt på tu­ben”

”På som­ma­ren svim­mar folk näs­tan när det är trångt”

Bromma Tidning - - STOCKHOLM SOMMAR - To­ve Martin Christof­fer Röst­lund Jons­son

I Stock­hol­mDi­rekts lä­sar­pa­nel Stockholmspanelen sva­rar 21 pro­cent att det de helst vil­le ha i tun­nel­ba­nan var fun­ge­ran­de luft­kon­di­tio­ne­ring. Och yng­re stock­hol­ma­re är än­nu mer ven­ti­la­tions­törs­tan­de – 47 pro­cent av de un­der 29 år vill ha ac i tun­nel­ba­ne­vag­nar­na. Aman­da Andersson är en av dem som ef­ter­frå­gar bätt­re luft på tu­ben.

– Det är as­varmt när det är många män­ni­skor i tun­nel­ba­nan på som­ma­ren. När det är trångt svim­mar folk näs­tan. Det är ga­let varmt, jag bru­kar ibland åka kor­ta­re än jag egent­li­gen ska och gå res­ten. Det är trå­kigt att det är så, sä­ger hon.

Sol­na­bon Ul­la-Britt hål­ler med.

– Det är all­de­les för kval­migt och myc­ket folk. Jag svet­tas myc­ket och vill ha frisk luft, sä­ger hon.

”In­te myc­ket vi kan gö­ra”

Claes Kei­su som är press­kom­mu­ni­ka­tör på SL för­står fru­stra­tio­nen.

– Det är in­te trev­ligt att sit­ta där med svet­ten rin­nan­des längs ryg­gen. Så det finns sä­kert ett stort mör­ker­tal av re­se­nä­rer som ba­ra kny­ter nä­ven i fic­kan och in­te kla­gar. Men det är in­te myc­ket vi kan gö­ra, ty­värr blir det för varmt. Som­ma­ren är än­då gans­ka kort i det här lan­det så man får ha tå­la­mod, sä­ger han.

En liv­li­na som en del re­se­nä­rer tar till är att öpp­na den öv­re de­len av fönst­ren på de äld­re vag­nar­na. En knep som kan fläk­ta, men ock­så re­sul­te­ra i en del gniss­lan­de ljud. På de ny­a­re vag­nar­na är det luft ut­i­från som blå­ser in ge­nom hå­len vid fönst­ren som ven­ti­la­tion. Men snart kom­mer re­se­nä­rer­nas rädd­ning – näs­ta år får rö­da lin­jen 96 nya tun­nel­ba­ne­vag­nar av mo­dell C30. Och de har luft­kon­di­tio­ne­ring.

– Är det sant? Det är skit­bra! Då slip­per folk öpp­na fönst­ren, sä­ger Aman­da Andersson.

Hett tips

Re­se­nä­rer på öv­ri­ga lin­jer får hål­la till go­do. Kanske får de an­vän­da Sö­der­malms­bon Ma­lin Hen­ni­us knep.

– Det är li­te varmt, men det är ing­et be­kym­mer. Jag bru­kar ha sol­fjä­der med mig, sä­ger hon. Aman­da Andersson tyc­ker det är ”as­varmt” när det är många män­ni­skor på tun­nel­ba­nan på som­ma­ren.

FOTO: JANNIE FLODMAN

NYA VAGNAR. Rö­da lin­jens nya tåg, som kom­mer näs­ta år, är ut­rus­ta­de med luft­kon­di­tio­ne­ring. An­tal in­kom­na syn­punk­ter på tem­pe­ra­tur och ven­ti­la­tion i lo­kal­tra­fi­ken, ju­ni-au­gusti: 2014: 1 287 av to­talt 2 064. 2015: 919 av to­talt 1 496. 2016: 697 av to­talt 1 517. 2017: 149 hit­tills av to­talt 642. SL i siff­ror: 455 tun­nel­ba­ne­vag­nar. 2 140 bus­sar. Cir­ka 30 000 busstu­rer/dygn. Cir­ka 1 860 tun­nel­ba­ne­av­gång­ar/dygn.

Vår lä­sar­pa­nel där stock­hol­ma­re med jäm­na mel­lan­rum får sva­ra på frå­gor om vår stad. Di­rekt­Press dri­ver pa­ne­len till­sam­mans med ana­lys­fö­re­ta­get Uni­ted Minds.

I slu­tet av maj fick pa­ne­len sva­ra på frå­gor om kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm. 507 per­so­ner sva­ra­de. 50 pro­cent av de sva­ran­de var män, 49 pro­cent var kvin­nor. 1 pro­cent har in­te ve­lat upp­ge kön.

Al­la som sva­rat har bo­stads­a­dress i Stock­holms län.

Vill du va­ra med? Gå in på: stock­holmdi­rekt.se/stockholmspanelen

FOTO: JANNIE FLODMAN

FLÄKTAR. Ma­lin Hen­ni­us bru­kar ha sol­fjä­der med sig för att sval­ka sig i tun­nel­ba­nan.

SVETTIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.