Hit­ta din in­re sa­mu­rai och dan­sa med La­leh

Bromma Tidning - - STOCKHOLM SOMMAR -

Ut­fors­ka det uråld­ri­ga ja­pans­ka sät­tet att me­di­te­ra. Ta­ke­mu­su be­ty­der ”gräns­lös im­pro­vi­sa­tion” – en sit­tan­de me­di­ta­tion som en­ligt pro­gram­be­skriv­ning­en hjäl­per oss att ”hit­ta vår in­re Sa­mu­rai ge­nom att trä­na sin­net och krop­pen att få styr­ka och lugn, men sam­ti­digt va­ra med­ve­ten och fo­ku­se­rad”. Inga för­kun­ska­per kwrävs. Kro­no­bergspar­ken kloc­kan 17.30. spel­ning­ar i Sve­ri­ge. In­te helt ovän­tat spe­lar de dan­sant ska och en­ligt upp­gift gör ban­det ”allt för att du ska få slip­pa stå still”. Räk­na med en rö­jig kväll, allt­så. Dör­rar­na öpp­nar kloc­kan 17 och det är gra­tis. Su­gen på thai­ländsk mat? I hel­gen in­tar Thai­land Kungs­träd­går­den och minst tio oli­ka re­stau­rang­er finns på plats. Det blir även upp­vis­ning­ar och ak­ti­vi­te­ter på sce­nen, till ex­em­pel dansupp­vis­ning­ar från Thai­land och thai­box­ning. Start kloc­kan 11.

FOTO: LOST ARMY

KONSERTKVÄLL. La­leh upp­trä­der på Skan­sen på lör­dag.

VILSAMT. Me­di­te­ra i Kro­no­bergspar­ken på Kungs­hol­men. I slu­tet av au­gusti är det dags för Vat­ten­fall World Tri­athlon Stock­holm – lop­pet som be­står av tre gre­nar: sim­ning, cyk­ling och löp­ning. In­för det­ta eve­ne­mang träf­fas trä­nings­sug­na var­je...

THAILÄNDSKT. I hel­gen blir det thai­ländsk fes­ti­val i Kungs­träd­går­den. La­leh är ute på tur­né i Skan­di­na­vi­en och gäs­tar Skan­sen på lör­dags­kväl­len, från kloc­kan 18. Med sig har hon sitt band och det ut­lo­vas ”en färgspra­kan­de show”. I sep­tem­ber släpp­te hon...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.