Med hus­dju­ren å se­mester­re­san

Bromma Tidning - - MOTOR -

Många väl­jer bi­len som färd­me­del till som­mar­des­ti­na­tio­ner runt om i Sve­ri­ge och en hel del djurä­ga­re vill ta med vov­ven el­ler an­nan fyr­bent fa­mil­je­med­lem på re­san. Där­för har Me­ko­no­men till­sam­mans med djur­sjuk­hu­set Anicu­ra satt ihop en check­lis­ta för att vå­ra fyr­ben­ta vän­ner ska kla­ra bilåk­ning­en på bäs­ta sätt.

En hund ska till ex­em­pel in­te va­ra lös i bi­len, då den kan för­vand­las till en tung pro­jek­til vid krock. En­ligt be­räk­ning­ar från NTF blir en 30 ki­los schä­fer he­la 3,8 ton om tung om bi­len kol­li­de­rar i 90 kilo­me­ter i tim­men. Det är mer än vad en full­vux­en nos­hör­ning väger.

Dess­utom kan djurä­ga­re böt­fäl­las om de in­te an­vän­der se­le som fästs i sä­ker­hets­bäl­te el­ler trans­port­bur till hun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.