Barn­bar­nen får ta hand om vårt C02

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Lars Alm­ström, Kli­matsva­ret - CCL Sve­ri­ge

Vi le­ver i en tid när allt står på spel. Vad du och jag gör kan va­ra av­gö­ran­de, hur vi väl­jer att ta till oss in­for­ma­tion och hur vi väl­jer att an­vän­da den. Viss­te du att var­je kg kol­di­ox­id som du (el­ler jag) släp­per ut mås­te bin­das igen av vå­ra barn och barn­barn, ifall de ska slip­pa ho­tet från en ske­nan­de kli­mat­för­änd­ring?

Så här lig­ger det till: OM al­la kol­di­ox­id­ut­släpp från fos­si­la bräns­len ha­de stop­pats år 2015 så ha­de kli­mat­för­änd- ringen stop­pat av sig själv in­om 80 år. Men nu blev det ju in­te så – ut­släp­pen från fos­si­la bräns­len fort­sät­ter, och al­la des­sa ut­släpp mås­te bin­das igen av nå­gon, allt­så vå­ra barn och barn­barn. An­nars ho­tas de av en kli­mat­för­änd­ring som de in­te kom­mer att kun­na han­te­ra.

Hur vet fors­kar­na sånt här? Jo det har hänt för­ut, fö­re den se­nas­te is­ti­den, då tem­pe­ra­tu­ren steg på grund av för­änd­ring­ar i jor­dens ba­na runt so­len. Då blev det 2 gra­der var­ma­re än fö­re vår in­dust­ri­el­la pe­ri­od och ha­ven steg minst 6 me­ter hög­re än idag.

Men är det möj­ligt för vå­ra barn och barn­barn att bin­da al­la vå­ra ut­släpp på den tid som de har på sig? Ja­visst, det är fort­fa­ran­de möj­ligt, men det blir na­tur­ligt­vis lät­ta­re ju snab­ba­re vi skär ner vå­ra nya kol­di­ox­id­ut­släpp. Hur vi väl­jer blir av­gö­ran­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

KOL­DI­OX­ID­UT­SLÄPP. Vi le­ver i en tid när allt står på spel, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.