M: Vi vill se fler än4 000 ly­or i cen­tra­la Brom­ma

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det mås­te in fler än 4 000 bo­stä­der i jät­te­pla­nen för cen­tra­la Brom­ma. Det tyc­ker Jo­a­kim Larsson (M). ”Man mås­te byg­ga stad, och in­te nå­got som på­min­ner om mil­jon­pro­gram­met”, sä­ger han.

Ut­veck­ling­en av cen­tra­la Brom­ma är jät­te­pro­jek­tet som le­gat på pla­ne­rings­bor­det i fle­ra år. Pla­nen be­rör Riks­by, Åkeslund, Åkes­hov, de­lar av Ulvsun­da och in­ne­bär en to­tal för­vand­ling av Brom­ma­plan. To­talt in­ne­hål­ler det mel­lan 3 000 och 4 000 nya bo­stä­der till­sam­mans med verk­sam­he­ter, för­sko­lor och sko­lor.

Un­der för­ra mö­tet i stads­bygg­nads­nämn­den (som hölls ef­ter att den­na tid­ning gick i tryck) för­vän­ta­des po­li­ti­ker­na till slut fat­ta ett be­slut om att god­kän­na pro­gram­pla­nen. Den som ska lig­ga till grund för det fort­sat­ta ar­be­tet med att ta fram nya de­talj­pla­ner.

Men Mo­de­ra­ter­na i stads­bygg­nads­nämn­den är in­te

FO­TO: STOCK­HOLM STAD

MISS­NÖJD. All­de­les för glest mel­lan hu­sen i för­sla­get för Brom­ma, tyc­ker Jo­a­kim Larsson (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.