VAR F*N ÄR JOMPA?

Brom­ma­plan, Abra­hams­berg och Äp­pel­vi­ken. Vad har de gemensamt? De är al­la kän­da om­rå­den i Brom­ma. Men tes­ta att sä­ga Jo­han­nes­fred till nå­gon. Då möts du of­ta av ett frå­ge­tec­ken. Här är en guide till Brom­mas mest bort­glöm­da om­rå­de.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Text: Ellinor Prawitz | Foto: Mi­kael An­ders­son

Vår re­por­ter Ellinor Prawitz le­tar re­da på Brom­mas mest ano­ny­ma om­rå­de.

Jo­han­nes­fred, du vet? In­te? Jo, pre­cis vid Ulvsun­da slott, på väg mot Brom­ma flyg­plats? Nä­hä? Ef­ter att bott i Jo­han­nes­fred i snart tre år har jag hit­tat på al­la möj­li­ga sätt att be­skri­va var om­rå­det lig­ger. För trots att de­lar av Jo­han­nes­freds bo­stads­hus har dry­ga 70 år på nac­ken ver­kar det fort­fa­ran­de vara re­la­tivt okänt, även bland Brom­ma­bor.

Är det ba­ra jag som upp­le­ver att jag bor i Brom­mas mest ano­ny­ma om­rå­de? Nej då, vi­sar det sig när vi stop­par de förs­ta Jo­han­nes­freds­bor vi mö­ter.

– Jag kan hål­la med. Det har nog bli­vit så lite på grund av hur kom­mu­ni­ka­tio­nen har va­rit hit och att det lig­ger som mitt emel­lan Brom­ma och Sol­na, sä­ger Gun Mag­nus­son.

Hon har bott i Jo­han­nes­fred se­dan 1996. In­nan dess bod­de hon i grann­om­rå­det Riks­by.

– Jag ha­de ing­en aning om att Jo­han­nes­fred fanns då, er­kän­ner hon.

Nu­mer är hon själv ock­så fan­ta­si­full när hon för­kla­rar för and­ra var hon bor.

– Jag bru­kar sä­ga mitt emot Ci­ty gross och Bau­haus, in­nan bron till Sol­na, sä­ger hon.

Stor­sats­ning på om­rå­det

Rik­tigt char­mi­ga re­fe­rens­punk­ter allt­så, man kan näs­tan se hur Brom­mas mäk­lar­by­rå­er tryc­ker copy pa­s­te till si­na mäk­laran­non­ser i det­ta nu.

Fak­tum ä ratt Jo­han­nes freds­bor­na s käns­la av att vara bort­glöm­da fick Brom­mas po­li­ti­ker att gö­ra en stor­sats­ning på om­rå­det för ett par år sen. Bo­en­de bjöds in till works­hops för att be­rät­ta vad de skul­le vil­ja se i sitt om­rå­de. Om det sat­te Jo­han­nes­fred på Brom­makar­tan går för­stås att dis­ku­te­ra. Men man kan ju tyc­ka att tvär­ba­nesta­tio­nen med nam­net ”Jo­han­nes­fred” som öpp­na­de för fy­ra år sen bor­de ha gjort det.

Men in­te ver­kar det ha hjälpt Her­man Mag­nus­son, 19, som är upp­vux­en i Jo­han­nes­fred. Han ha­de sitt eget sätt att pe­ka ut sitt om­rå­de när han gick på Brom­ma gym­na­si­um.

– Många där kom från Min­ne­berg. Då kun­de man sä­ga: ”om du tit­tar snett över vatt­net från Min­ne­berg, där bor jag”, sä­ger han.

”Snett från Min­ne­berg” allt­så. Nej, det duger in­te. Man hör väl aldrig en Ålstens­bo sä­ga, ”du vet, pre­cis bred­vid Äp­pel­vi­ken”. Även Jom­pa­bor mås­te väl kun­na pe­ka ut sitt om­rå­de ut­an att be­hö­va re­fe­re­ra till ett an­nat.

”Vad är det?”

Vi be­stäm­de oss för att gö­ra ett test för att sö­ka svar på om Jo­han­nes­fred verk­li­gen är Brom­mas blin­da fläck. Lad­da­de med en kar­ta över Brom­ma tog vi oss till Brom­ma­plan och ställ­de helt en­kelt frå­gan: Vet du var Jo­han­nes­fred lig­ger?

Al­la oro­li­ga Jom­pa­bor kan an­das ut. Vi ver­kar fak­tiskt in­te ha gått un­der al­las ra­dar to­talt. I vår sto­ra en­kät­un­der­sök­ning på fy­ra per­so­ner viss­te fak­tiskt 50 procent var Jo­han­nes­fred lig­ger och kun­de med gans­ka god pre­ci­sion pe­ka ut det på kar­tan.

– Man går ba­ra till Lill­sjön och så rakt fram. Jag pro­me­ne­rar of­ta dit, sä­ger Ah­med Sa­leh som bott vid Brom­ma­plan i sju år.

Men han tilläg­ger att det dröj­de in­nan Jo­han­nes­fred blev känt för ho­nom.

– Först var det verk­li­gen ”Jo­han­nes­fred, vad är det”?, sä­ger han.

Så an­ting­en får vi Jo­han­nes­freds­bor kanske gö­ra nå­got nu som sät­ter Jompa i ramp­lju­set or­dent­ligt. El­ler så får vi gil­la att vara om­rå­det ”pre­cis in­nan bron till Sol­na”. För kanske är det in­te fy skam att vara lite vid si­dan av ibland. Kanske är det som en lä­sa­re skrev på Brom­ma Tid­nings Fa­ce­book­si­da i vec­kan: ”Ano­nymt och bäst. Jo­han­nes­fred.”

Först var det verk­li­gen ’Jo­han­nes­fred, vad är det’?

HÄR! Ta en sväng för­bi Jo­han­nes­fred nå­gon gång.

BE­ROR PÅ LÄ­GET. ”Det har nog bli­vit så lite på grund av hur kom­mu­ni­ka­tio­nen har va­rit hit och att det lig­ger som mitt emel­lan Brom­ma och Sol­na”, sä­ger Jo­han­nes­freds­bon Gun Mag­nus­son, här till­sam­mans med so­nen Her­man Mag­nus­son.

SVÅRBESKRIVET. ”Det är in­te så många som vet, jag bru­kar sä­ga ’mot Brom­ma flyg­plats, vid Sto­ra Mos­sen’”, sä­ger Anna Mag­nus­son som bor i Ulvsun­da slottspark. Här med sö­ner­na Lud­vig 3 år och Ot­to 11 må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.