Här vill sta­den byg­ga mo­dul­hus i Brom­ma

Sta­den fö­re­slår nu mo­dul­hus på yt­ter­li­ga­re en plats i Brom­ma. Den här gång­en i Tra­ne­berg, där man vill byg­ga bo­stä­der för om­kring 30 till 40 ny­an­län­da fa­mil­jer.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Emelie Henricson

Nu vill sta­den byg­ga mo­dul­hus på yt­ter­li­ga­re en plats i Brom­ma. Den här gång­en i Tra­ne­berg där

man vill byg­ga bo­stä­der för om­kring 30-40 ny­an­län­da fa­mil­jer.

Se­dan ti­di­ga­re pla­ne­rar Stock­holms stad mo­dul­bo­stä­der för ny­an­län­da i Bec­kom­ber­ga. Nu fö­reslås yt­ter­li­ga­re en plats för till­fäl­li­ga bo­stä­der, den här gång­en i Tra­ne­berg.

Stock­holms­hem, som har i upp­drag att byg­ga mo­dul­hu­sen, ar­be­tar med en even­tu­ell bygg­lov­san­sö­kan.

– Det är väl­digt ti­digt i pro­ces­sen. För att kun­na gö­ra en bygg­lov­san­sö­kan be­hö­ver man gö­ra en del mark- un­der­sök­ning­ar för att se vad som finns i mar­ken. De bör­jar med det i näs­ta vecka, sä­ger Anna Möl­gård, sta­dens sam­ord­na­re för bo­stä­der för ny­an­län­da.

Plat­sen blir en­ligt för­sla­get vid kors­ning­en Mar­gre­telunds vägen och Tra­ne­bergs­vä­gen.

Sta­den be­dö­mer att det kan rym­mas un­ge­fär 30 till 40 lä­gen­he­ter för fa­mil­jer i hu­sen, som va­ri­e­rar mel­lan 1,5 rum, två­or och tre­or.

– Tan­ken är att bostäderna byggs i ett tre hus, ett par huskrop­par längs­med M ar­gre­telunds­vä­gen och ett i vin­kel mot T r an e bergs­vä­gen, sä­ger Anna Möl­gård.

Om pro­ver­na vi­sar på att det är möj­ligt att byg­ga på plat­sen så är mål­sätt­ning­en att prö­va bygg­lo­vet i stads­bygg­nads­nämn­den i de­cem­ber el­ler i ja­nu­a­ri.

I sam­band med det bjuds när­bo­en­de in till ett in­for­ma­tions­mö­te om bostäderna.

– Al­la ska kän­na sig säk­ra på att de får ve­ta vad vi pla­ne­rar. Man kan ock­så läm­na in en in­tres­se­an­sö­kan om man vill vara med och hjäl­pa till. För­e­ning­ar bru­kar var en vik­tig kon­tak­ty­ta i det här, sä­ger Anna Möl­gård.

Tra­ne­berg blir den fjär­de plat­sen i när­om­rå­det där man pla­ne­rar bo­stä­der för ny­an­län­da. Mo­dul­bo­stä­der­na i Bec­kom­ber­ga har över­kla­gats till mark- och mil­jö­dom­sto­len och Råcksta sjuk­hem, ett sten­kast där­i­från, bygg­des om till bo­stä­der för ny­an­län­da in­nan som­ma­ren. Där är allt in­flyt­tat och klart. I Råcksta vill man ock­så byg­ga ett nytt, blan­dat bo­en­de för stu­den­ter och ny­an­län­da.

– Vi ska spri­da ut bostäderna så att al­la stads­de­lar är med och hjälps åt, och även spri­da ut dem in­om stads­de­lar­na. Se­dan på­går det all­tid ett ar­be­te i att för­sö­ka in­ven­te­ra ytor som vi kan an­vän­da, sä­ger Anna Möl­gård.

Al­la ska kän­na sig säk­ra på att de får ve­ta vad vi pla­ne­rar.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PÅ GÅNG. Nu fö­re­slår Stock­holm stad mo­dul­bo­stä­der vid Mar­gre­telunds­vä­gen och Tra­ne­bergs­vä­gen som går längs Tra­ne­bergs­äng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.