Vi ska in­te be­hö­va oroa oss när vi jog­gar

GLAD. Ni har väl in­te mis­sat vår app Stock­holmDi­rekt? Håll koll på lo­ka­la ny­he­ter, välj om du vill ha he­la Stock­holm el­ler ba­ra Brom­ma. Lad­da ned den, ba­ra gör det!

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Re­por­ter

Två kvin­nor har på kort tid bli­vit ut­sat­ta för vad som ru­bri­ce­ras som våld­täkts­för­sök när de va­rit ute och mo­tio­ne­rat i Brom­ma. När po­li­sen gick ut med en ef­ter­lys­ning i me­dia så spred sig ny­he­ten som en löp­eld.

Gans­ka vän­tat. För det är så orätt­vist att kvin­nor in­te ska kun­na jog­ga ut­an att oroa sig för vem man ska stö­ta på i löp­spå­ret.

Men att stan­na in­ne är för många än­då ing­et al­ter­na­tiv. De fles­ta av oss tar än­då på oss de där skor­na och stop­par lu­rar­na i öro­nen. Och så går vi ut och spring­er. Kanske med mo­bi­len lite ex­tra re­do.

En ljus­glimt är i al­la fall hur all­var­ligt po­li­sen ser på hän­del­ser­na i Brom­ma. Läs mer på si­dan 5. ELLINOR PRAWITZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.