Ar­vo­den en­da strids­frå­gan i Brom­ma

De två no­mi­ne­rings­grup­per­na som styrt i Brom­ma för­sam­ling kommer en­ligt egen ut­sa­go ”oför­skämt bra över­ens”. Det en­da de är oen­se om är vad de ska ge sig själ­va be­talt.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Stel­la Papapanagiotou

I Brom­ma för­sam­ling sit­ter en­dast två no­mi­ne­rings­grup­per i Kyr­ko­full­mäk­ti­ge och i för­sam­ling­ens kyr­koråd. Bro­byg­gar­na – en po­li­tiskt obun­den bor­ger­lig kon­stel­la­tion – har ma­jo­ri­tet och där­med ord­fö­ran­de­pos­ter­na, och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är i op­po­si­tion.

Men kanske är or­det op­po­si­tion fel att an­vän­da i sam­man­hang­et, ef­tersom bå­da grup­per­na me­nar att de kommer ” oför­skämt bra över­ens”. Or­den är Mi­cael Ste­hrs ( BB), ord­fö­ran­de i kyr­korå­det.

– Det som skil­jer oss åt hand­lar mest om oli­ka åsik­ter på in­di­vid­ni­vå, in­te någ­ra sto­ra skill­na­der i hur vi job­bar i no­mi­ne­rings­grup­per­na i för­sam­ling­en, sä­ger han.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Gerd Sjö­berg Granlund, som ock­så sit­ter i kyr­korå­det är in­ne på sam­ma spår.

– Vi sat­sar myc­ket på barn och ung­do­mar med kö­rer, tjej- och kill­grup­per, fortsättning på kon­fir­ma­tio­nen och le­dar­skaps­ut­bild­ning­ar. Vi har ett myc­ket gott sam­ar­be­te med Bro­byg­gar­na, sä­ger Gerd Sjö­berg Granlund (S).

I en frå­ga är det dock in­te över­ens: hur stor eko­no­misk er­sätt­ning de för­tro­en­de­val­da i för­sam­ling­en ska få.

Det finns inga ge­men­sam­ma reg­ler in­om Svens­ka kyr­kan för det­ta, ut­an det är upp till var­je för­sam­ling att be­slu­ta vad som är skä­ligt. Frå­gan har va­rit uppe på bor­det fle­ra gång­er i Brom­ma för­sam­lings kyr­koråd och för­ra året gjor­de rå­det en sam­man­ställ­ning över vad för­tro­en­de­val­da får i 25 and­ra för­sam­ling­ar i Stock­holms stift.

År­s­er­sätt­ning­en för en kyr­koråds ord­fö­ran­de­va­ri­e­rar mel­lan 6000 kro­nor i Brom­ma och 89 000 kro­nor i Oscars. De fles­ta lig­ger nå­gon­stans mel­lan 30 000 och 50 000 kro­nor.

– Det hand­lar om hur vi ser på kyr­kans roll. Vi i (S) tyc­ker att Svens­ka kyr­kan är en vik­tig del av sam­häl­let och en verk­sam­het som al­la ska få ta del av, oav­sett re­li­gi­on, sä­ger Gerd Sjö­berg Granlund.

Ef­tersom upp­dra­get hand­lar om att för­val­ta och ut­veck­la verk­sam­he­ten me­nar hon att det är sam­ma sak som att fö­re­trä­da ett par­ti i stads­dels­nämn­den el ler­kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Det hand­lar in­te om att tjä­na en mas­sa peng­ar men idag får vi le­da­mö­ter någ­ra hund­ra­lap­par per ter­min i sam­man­trä­desar­vo­den, trots att vi läg­ger ner mas­sor med tid. Om vi vin­ner va­let kommer vi att hö­ja er­sätt­ning­en, sä­ger Gerd Sjö­berg Granlund.

Ex­akt var ni­vån ska lig­ga vill hon in­te spe­ci­fi­ce­ra, men me­nar att det bör lig­ga på un­ge­fär sam­ma ni­vå som in­om Stock­holms stad.

Bro­byg­gar­nas Mi­cael Ste­hr tyc­ker helt tvärt om. När han till­träd­de som kyr­koråds ord­fö­ran­dedrev han i ge­no­m­en änd­ring i reg­le­men­tet som in­ne­bar att den som vil­le kun­de slip­pa ar­vo­de.

– Vi ar­be­tar med guds­tjänst, di­a­ko­ni och utbildning. An­led­ning­en till att man en­ga­ge­rar sig ska in­te vara peng­ar, men jag har re­spekt för att man kan tyc­ka an­norlun­da med tan­ke på hur myc­ket tid vi läg­ger ner, sä­ger han.

Själv sä­ger han att han har av­böjt sam­man­trä­desar­vo­de men tar emot för upp­dra­get som ord­fö­ran­de.

Hur det blir i fort­sätt­ning­en får vi­sa sig ef­ter va­let. I år stäl­ler dess­utom yt­ter­li­ga­re två no­mi­ne­rings­grup­per upp i Brom­ma, Cen­ter­par­ti­et och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ENI­GA. Va­let där ing­et står på spel? Brom­ma kyr­ka är en av fy­ra i Brom­ma för­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.