50 mil­jo­ner ska nu få bort golf­bol­len som broms­kloss

Bostads­mi­nis­tern har tröt­tat på ”sur­de­gen” som Bälls­ta radar­torn har bli­vit. Nu sat­sar re­ge­ring­en 50 mil­jo­ner kro­nor för att få en lös­ning på vad som kal­lar för en av Stock­holms störs­ta broms­klos­sar för bo­stads­byg­gan­det.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Ellinor Prawitz, Ul­ri­ca An­ders­son

Golf­bol­len, Bälls­ta radar­torn, har va­rit på al­las läp­par den se­nas­te ti­den. Radar­tor­net som kart­läg­ger flyg­sig­na­ler till bland an­nat Brom­ma flyg­plats och Ar­lan­da har pe­kats ut som en av de störs­ta hind­ren till att byg­ga högt i Stock­holm och Mä­lar­da­len.

Lös­ning­en är att rus­ta upp ett gam­malt radar­torn i Uppsa­la som kan kom­plet­te­ra golf­bol­len när höga hus bloc­ke­rar flyg­sig­na­ler.

Kost­nad: 42 mil­jo­ner kro­nor som ing­en ve­lat be­ta­la. Men för­ra vec­kan gick bo­stads­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son (MP) ut med att han trött­nat och satt re­ge­rings na­tio­nel­la bo­stads­sam­ord­na­re på att re­da ut peng­afrå­gan. Och nu står det klart: i re­ge­ring­ens höständ­rings­bud­get finns nu en sats­ning på 50 mil­jo­ner kro­nor för att få en lös­ning på ra­dar-frå­gan in­nan årets slut.

– Jag har bli­vit mer och mer ir­ri­te­rad på den­na sur- deg. Det har ta­git lång tid och ing­en har ta­git fullt an­svar för att se till att få en för­änd­ring och lö­sa den här frå­gan, sä­ger Pe­ter Eriks­son till vår sys­ter­tid­ning Vi i Sund­by­berg. Han fort­sät­ter: – Jag tyc­ker att det bor­de kun­nat gå att lö­sa ti­di­ga­re. Nu har vi en bud­get­post som gäl­ler och är väl­digt aktuell. Det finns ock­så ett in­tres­se för al­la att lö­sa det­ta snabbt.

Ge­nom att rus­ta upp Uppsa­la­ra­darn möj­lig­gör man för om­kring 10 000 nya bo­stä­der i Stock­holm, ba­ra fram till 2020.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

NÄ­RA NU. Re­ge­ring­en av­sät­ter 50 mil­jo­ner i sin höständ­rings­bud­get för att lö­sa frå­gan om Bälls­ta radar­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.