Är det här stans är­li­gas­te bo­stads­an­nons nå­gon­sin?

Uselt ex­tra­jobb, då­lig håll­ning och bi­ter på nag­lar­na. Så mark­nads­för Adam Si­ver­sen Ljung sig själv när han via lap­par på an­slags­tav­lor sö­ker bo­stad i Stock­holms in­nerstad.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in

” Nej jag tror in­te det här kommer fun­ka! Vem fan hjäl­per nå­gon man lä­ser om på en pap­perslapp?”. Så bör­jar Adam Si­ver­sen Ljungs ud­da bo­stads­an­nons som han sat­te upp på fem­tio oli­ka plat­ser i in­ners­tan för un­ge­fär två vec­kor se­dan. Helst vill han bo i när­he­ten av sin sko­la – Beck­mans de­sign­hög­sko­la – som lig­ger på Bra­he­ga­tan.

” Har du el­ler nå­gon du kän­ner en lä­gen­het i stan att hy­ra ut? Till en rim­lig sum­ma un­der 6- 7 tus­sing­ar?” fort­sät­ter an­non­sen.

Hur de­spe­rat är man ef­ter bo­stad om man sät­ter upp lap­par?

– För mig blev det ett na­tur­ligt näs­ta steg. Jag har haft min Bloc­ket- an­nons ute länge nu och tror att det här kan ta­la mer di­rekt till folk. Spe­ci­ellt om lap­par­na sit­ter i trapp­upp­gång­ar, sä­ger Adam Si­ver­sen Ljung.

Dock har det in­te gett så myc­ket re­spons. Ing­en har hört av sig med nå­got er­bju­dan­de.

– De fles­ta har ri­vits ner så jag får gö­ra fler. Jag kanske gör om an­non­sen lite, jag tän­ker in­te ge upp, sä­ger Adam Si­ver­sen Ljung.

I nu­va­ran­de an­nons be­skri­ver An­ton Si­ver­sen Ljung sig själv så­här: ”Jag har fast in­komst, är såklart sköt­sam och upp­fyl­ler and­ra tänk­ba­ra krav som hy­res­gäst. Plus att jag har ett uselt ex­tra­jobb, har då­lig håll­ning och bi­ter på nag­lar­na”.

– Det är en slags motre­ak­tion på hur folk bru­kar sä­ja in sig. Al­la är po­le­ra­de, tys­ta och gil­lar att gå i sko­gen. Det jag be­skri­ver är än­då in­te så ne­ga­ti­va si­dor...

SPRI­DER BUD­SKA­PET. An­non­sen sit­ter bland an­nat på Odeng­a­tan i när­he­ten av Stads­bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.