Så nä­ra – men app, app, app...

I fre­dags var det stor­pre­miär för Väl­ling­bys nya nö­je­spa­lats. För­vän­tans­ful­la Väs­te­rorts­bor glad­de sig åt att änt­li­gen fått ett lo­kalt häng. Men en krång­lan­de app la­de lite sor­din på in­vig­nings­stäm­ning­en.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Ellinor Prawitz 073-600 69 31 ellinor.prawitz@di­rek­press.se

Väl­ling­by torg kloc­kan 16.10. Någ­ra ny­fik­na per­so­ner tram­par lite ut­an­för de låsta dör­rar­na till den nya jät­te­sats­ning­en i cent­rum: Gnar­ly mar­ket. Skul­le de in­te öpp­na kloc­kan 16? Vi ring­er VD:n, Henrik Her­mans­son, och blir in­släpp­ta. Öpp­ning­en är upp­skju­ten till kloc­kan 17.

– Det är sjukt ner­vöst, har vi tänkt rätt, kommer det kom­ma folk? sä­ger Henrik som be­skri­ver en käns­la av ”skräck­blan­dad för­tjus­ning”.

Me­dan vi pra­tar över­rös­tas vi av lju­det från en borr som drar i de sista skru­var­na i ett hörn. Plöts­ligt för­står vi var­för dör­ren är låst för all­män­he­ten en tim­me till.

– Det har va­rit su­per­stres­sigt. Men det är otro­ligt skönt att vi är kla­ra den da­gen vi sa att vi skul­le vara det, sä­ger Henrik.

För det är ing­en li­ten om- vand­ling som har skett. I och med nö­je­spa­lat­set har Väl­ling­by fått en bow­ling- och spel­hall, bar och re­stau­rang i tre plan.

När dör­rar­na till sist öpp­nas är re­ak­tio­ner­na po­si­ti­va.

– Jag tror många som bor i och runt Väl­ling­by kommer kom­ma hit. Det är as­b­ra om man ba­ra vill ses spon­tant en kor­tis ef­ter job­bet och ta en öl och spe­la lite bil­jard, sä­ger Jo­han­nelunds­bon Ro­bert Hofver­berg.

De nya lo­ka­ler­na får be­röm. Många tror att öpp­ning­en är po­si­tiv för Väl­ling­by och man hål­ler tum­mar­na för att kon­cep­tet ska fun­ka.

Men allt kan in­te gå helt smärt­fritt på en gång. I och med öpp­ning­en i Väl­ling­by tog Gnar­ly Mar­ket ett steg in i fram­ti­den och lan­se­ra­de sin split­ter­nya app. Det är ge­nom den som gäs­ter ska be­stäl­la mat och dryck. Ett knapp­tryck på te­le­fo­nen så är be­ställ­ning­en ivägskic­kad och be­tald. Smi­digt!

Om det in­te va­rit för att per­so­na­len fått ap­pen två tim­mar in­nan re­stau­rang­en öpp­na­de. Där­med var de li­ka myc­ket test­pi­lo­ter som gäs­ter­na själ­va. Nå­got som även vi på tid­ning­en fick er­fa­ra när vi tes­ta­de den nya re­stau­rang­en ef­ter ar­bets­da­gens slut.

– Ap­pen blev för­se­nad, så vi hann in­te rik­tigt tes­ta den fär­digt och den krång­la­de lite grann ty­värr, sä­ger Henrik Her­mans­son när vi ring­er upp ho­nom ef­ter pre­miär­hel­gen.

I vårt fall re­sul­te­ra­de krång­let bland an­nat i att be­ställ­ning­ar in­te gick ige­nom och att be­tal­ning­ar drogs två gång­er om när ap­pen häng­de sig.

– Egent­li­gen ha­de det va­rit bätt­re att vara för­be­redd och kö­ra tra­di­tio­nellt med van­li­ga me­ny­er förs­ta hel­gen, men vi hann in­te tryc­ka upp me­ny­er, sä­ger Henrik Her­mans­son.

Men över­lag är han nöjd med öpp­ning­en och an­ta­let gäs­ter man lyc­ka­des loc­ka. Och så snart ap­pen sät­ter sig kommer den att fun­ka smi­digt – för app på re­stau­rang är fram­ti­den, tror han.

– Ab­so­lut, man be­hö­ver in­te vän­ta på nå­gons upp­märk­sam­het ut­an man kan be­stäl­la pre­cis när man vill. Då får per­so­na­len istäl­let tid att vara mer hos gäs­ten, sä­ger han.

För den som väg­rar app kommer det gå att be­stäl­la på tra­di­tio­nellt sätt ock­så. Men pre­cis som med al­la ny­mo­dig­he­ter krävs det nog ba­ra en li­ten in­vänj­nings­pe­ri­od. I vårt fall var vi lite för snab­ba på tan­gen­ter­na. Det gör att vår be­tal­ning av ett glas vin och en öl kommer att ske i slu­tet av må­na­den – på fak­tu­ra.

Det är as­b­ra om man ba­ra vill ses spon­tant en kor­tis ef­ter job­bet och ta en öl och spe­la lite bil­jard

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

GODKÄNNER. ”Det är väl­digt 2017-ak­tigt, färg­fint och allt”, sä­ger Aman­da Re­ze­ne, 9, som in­vig­de en av de nya bow­ling­ba­nor­na till­sam­mans med kom­pi­sen He­len Dawit Wol­du.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FÖRVÄNTANSFULLT. Många ny­fik­na vän­ta­de på att dör­rar­na skul­le öpp­nas för förs­ta gång­en.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PREMIÄRNERVER. ”Det är sjukt ner­vöst”, sä­ger VD:n Henrik Her­mans­son in­för öpp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.