Unik hy­res­rätt med skär­gårds­käns­la

Det hän­der in­te of­ta. Men nu är en lä­gen­het med minst sagt spek­ta­ku­lärt lä­ge le­dig för ut­hyr­ning.

Bromma Tidning - - HEMMA - Michael Toll

Få­gel­kvit­ter, vat­ten som kluc­kar och skär­gårds­bå­tar som tuf­far för­bi. Har vi ham­nat på Röd­lö­ga el­ler Sö­derarm? Nej, i en ci­tylä­gen­het mitt i Stock­holm.

– Käns­lan är sna­ra­re att man bor på en skär­gårdsö än mitt i stor­s­tan. Sam­ti­digt lig- ger Ci­ty ba­ra en kort promenad bort, sä­ger Ul­ri­ka Day­an på Sta­tens fas­tig­hets­verk som nu hyr ut en bo­stad på Kastell­hol­men i Stock­holm.

Först­klas­sig utsikt

Det rör sig om en lya på 60 kvadrat, i en bo­stads­länga på Kastell­holms­ka­jen. Ef­tersom bygg­na­den är ett stat­ligt bygg­nads­min­ne är lä­gen­he­ter­na in­te jät­te­mo­der­na och det är till ex­em­pel in­te möj­ligt att för­änd­ra plan­lös­ning- en. Ut­sik­ten in mot Skepps­bron och Sö­der­malm är dock först­klas­sig.

– Det är in­te of­ta vi får va­kan­ser på så­da­na här lä­gen­he­ter, sä­ger Ul­ri­ka Day­an.

30 år kö­tid

Bo­sta­den är en hy­res­rätt som hyrs ut via bo­stads­för­med­ling­en. Den längs­ta kö­ti­den bland de som vi­sat in­tres­se lig­ger på drygt 30 år.

Lä­gen­he­ten blev va­kant då den ti­di­ga­re hy­res­gäs­ten trött­na­de på skär­gårds­li­vet och väl­jer att flyt­ta till Sö­der­malm. Men en­ligt Ul­ri­ka Day­an hän­der det myc­ket på Kastell­hol­men.

– Kastell- och Skepp­s­hol­mens oli­ka verk­sam­he­ter, bland an­nat Konst­hög­sko­lan och Mo­der­na mu­se­et, gör verk­li­gen ön le­van­de, sä­ger hon.

To­talt finns det 24 lä­gen­he­ter på Kastell­hol­men som Sta­tens fas­tig­hets­verk för­val­tar.

FOTO: MICHAEL TOLL

VATTENNÄRA. Yt­ter­dör­ren lig­ger ba­ra någ­ra me­ter från vat­ten­kan­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.