Kränk­ta cy­klis­ter, kom ut ur era bubb­lor nu!

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Här är en krönika tilläg­nad al­la kränk­ta cy­klis­ter där ute.

I vec­kans num­mer har vi gjort en stor kart­lägg­ning över cy­ke­lo­lyc­kor­na som skett i Väs­te­rort un­der 2017. Där sä­ger po­li­sen att ett av pro­ble­men är att bå­de cy­klis­ter och bi­lis­ter har en ten­dens att kö­ra mot rött och strun­ta i väj­nings­plikt. På en en­da för­mid­dag ha­de po­li­sen stop­pat och böt­fällt 80 cy­klis­ter som cyk­la­de mot rött vid Al­viks­plan. 80!

När vi pub­li­ce­ra­de ar­ti­keln på nä­tet tril­la­de de ar­ga cy­kel­kom­men­ta­rer­na in di­rekt: ”all­tid ska me­di­er och po­lis ta bi­lis­ter­nas par­ti!”

Vi jour­na­lis­ter är gans­ka va­na vid att bli ha­ta­de av bå­da si­dor­na i vil­ken debatt som helst. Vi kan liksom ald­rig gö­ra rätt. Och så är det väl med den sa­ken.

Men låt mig här för­tyd­li­ga: Nej. Al­la cy­klis­ter cyklar för­stås in­te mot rött. På sam­ma sätt som att al­la bi­lis­ter in­te kör mot rött.

Men fak­tum är att en del bi­lis­ter och cy­klis­ter gör det. Han­den på hjär­tat – kan du sä­ga att du ald­rig sett en cy­kel kö­ra mot rött (jag såg en se­nast i mor­se) och kan du sä­ga att du ald­rig sett en bi­list kö­ra mot rött (jag kan det i al­la fall in­te)?

Jag cyklar var­je dag. Så när cy­kel­ba­nor byggs ut och för­bätt­ras så säl­lar jag mig all­tid till de hur­ran­de le­den. Men – och ta ett djupt an­de­tag nu al­la cy­klis­ter in­nan ni spric­ker av fru­stra­tion – att blun­da och vilt skri­ka ”in­te AL­LA cy­klis­ter”, på­min­ner li­i­i­te om att skri­ka ”in­te AL­LA män” när det kom­mer till en an­nan het debatt. Ni vet vil­ken jag me­nar.

Kom ut ur era cy­kel­bubb­lor nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.