Tuff start på bil­fria må­na­den i Ålsten

Bromma Tidning - - BROMMA -

Sep­tem­ber är bil­fri må­nad på Ålstens­sko­lan. Då ska för­äld­rar istäl­let gå el­ler cyk­la med si­na barn. Men re­sul­ta­tet första vec­kan har va­rit siså­där, en­ligt en del för­äld­rar. Fast när Bromma Tid­ning pas­se­ra­de i fre­dags mor­se var det än­då gans­ka många som ha­de läm­nat bi­len hem­ma. En slump, el­ler kan par­ke­rings­vak­ter­na som stod vid sko­lan haft nå­got med det he­la att gö­ra?

– Många för­äld­rar sä­ger att de har upp­levt att det är myc­ket lug­na­re idag, om det sen beror på att vi är här, att det är fre­dag, el­ler nå­got an­nat – det vet vi in­te, sa en av par­ke­rings­vak­ter­na på plats.

FO­TO: EL­LI­NOR PRAWITZ

PROMENADDAGS. Sep­tem­ber må­nad är bil­fri må­nad på Ålstens­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.