L: Bygg trä­kvar­ter i Al­vik

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Björn Ljung (L), grupple­da­re stads­bygg­nads­nämn­den och er­sät­ta­re i kom­mun­sty­rel­sen, Peter Backlund (L), er­sät­ta­re stads­bygg­nads­nämn­den och Per Ham­mar (L), er­sät­ta­re Brom­mas stads­dels­nämnd

Från tim­mer­hus till hög­hus har trä gått från att hu­vud­sak­li­gen an­vän­das vid vil­la­kon­struk­tion till att nu ock­så an­vän­das som ett mil­jö­vän­li­ga­re al­ter­na­tiv vid kon­struk­tion av fler­bo­stads­hus. Li­be­ra­ler­na fö­re­slår nu att det ska pla­ne­ras ett kvar­ter i trä­kon­struk­tion i Al­vik.

Att byg­ga i trä är en vik­tig del i kam­pen om att gö­ra Stock­holm kli­mat­ne­utralt. Trots att bygg­bran­schen står för näs­tan li­ka stor an­del av ut- släp­pen av växt­hus­ga­ser som bil­tra­fi­ken dis­ku­te­ras byg­gin­du­strins kli­matav­tryck säl­lan. När Stock­holm väx­er i rask takt är det av störs­ta vikt att vi pla­ne­rar väl och ser till att det som byggs gör det med bäs­ta möj­li­ga tek­nik och hän­syn till om­rå­dets uni­ka kul­tur och närmil­jö. Näs­ta ge­ne­ra­tions trä­bygg­na­der har en na­tur­lig plats in­till träd­gårds­sta­den.

Att byg­ga trä­hus i nä­ra an­slut­ning till träd­gårds­sta­den till­för spän­nan­de, nytän­kan­de och mil­jö­vän­lig ar­ki­tek­tur till det fram­väx­an­de Al­viks­om­rå­det. Det kan gyn­na bå­de de som bor i Al­vik och Stock­holms kun­ska­per om stads­byg­gan­de i trä.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

MER TRÄ­HUS. Li­be­ra­ler­na fö­re­slår att de ska pla­ne­ras ett kvar­ter i trä­kon­struk­tion i Al­vik. På bil­den, ett trä­hus i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.