Vi är tag­ga­de till 100 pro­cent

BP:s da­mer är re­do för kva­let till Eli­tet­tan.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

Det är tis­dag och på Grims­ta IP bör­jar BP:s da­mer trä­na om en tim­me. Med 48 po­äng och en match kvar att spe­la står de kla­ra som vin­na­re i sin se­rie i di­vi­sion ett, fö­re två­an Älv­sjö AIK FF på 43 po­äng.

– Vi har ta­git en match i ta­get och tänkt att var­je match är värd li­ka många po­äng, sä­ger Filip­pa Wal­lén, väns­ter­back.

2014 var BP upp och vän­de i Eli­tet­tan, som är se­ri­en un­der Damallsvenskan och den näst högs­ta för da­mer. Nu finns allt­så chan­sen att gå upp igen. Ett spel­skick­ligt lag med fle­ra star­ka in­di­vi­der och ett tyd­ligt fo­kus på en match i ta­get är fram­gångsre­cep­tet, en­ligt spe­lar­na själ­va.

Trä­na­ren Mar­ce­lo Fernandez hål­ler med.

– Byg­ger vi la­get kring en in­di­vid blir vi väl­digt sår­ba­ra om den spe­la­ren blir ska­dad. I stäl­let fo­ku­se­rar vi på en spe­lidé som in­te kret­sar kring en spe­ci­fik spe­la­re ut­an gör det tyd­ligt för samt­li­ga på pla­nen hur vi ska an­fal­la och för­sva­ra oss, sä­ger han.

– Vi har fle­ra oli­ka ty­per av spe­la­re och det är bra. Till ex­em­pel har vi en for­ward som är väl­digt boll­tek­nisk och en som djupled­slö­pan­de, läg­ger Filip­pa Wal­lén till.

Mås­te spe­la kval

Trots se­ri­e­vins­ten mås­te de kva­la till Eli­tet­tan. Vin­nar­la­gen i sex se­ri­er i di­vi­sion 1 käm­par om to­talt tre plat­ser i Eli­tet­tan.

– Även om vi vun­nit se­ri­en är det kva­let som är av­gö­ran­de. Vi är tag­ga­de att ge 100 pro­cent och går in för att vin­na, sä­ger Isa­bell Ham­mar­bäck, lag­kap­ten och mitt­fäl­ta­re.

An­led­ning­en till att Svens­ka fot­bolls­för­bun­det be­stämt att det ska va­ra sex se­ri­er istäl­let för tre – och där­med kval för se­ri­e­vin­nar­na – är att re­sor­na an­nars skul­le gö­ra det väl­digt dyrt för klub­bar­na att spe­la i di­vi­sion ett. Men spe­lar­na i BP tyc­ker in­te att det är po­si­tivt.

– Det är trist om man har job­bat hårt he­la året och vin­ner se­ri­en men för­lo­rar i kva­let. Det hände för­ra sä­song­en när jag spe­la­de i Boll­stanäs. Men vi tar en match i ta­get, sä­ger Michel­le Ro­jas Flo­res, mitt­fäl­ta­re.

”Be­ty­der myc­ket för klub­ben”

I kva­let ska BP mö­ta Lid­kö­ping FK. Förs­ta mat­chen spe­las hem­ma på Grims­ta IP den åt­ton­de ok­to­ber. En del av för­be­re­del­ser­na är att tit­ta på hur mot­stån­dar­la­get spe­lar för att ve­ta vil­ken tak­tik som kan fun­ka bäst.

– Det känns skönt att vi har säk­rat se­gern i se­ri­en re­dan nu så att vi kan fo­ku­se­ra på att fin­sli­pa vårt spel in­för kva­let, sä­ger Filip­pa Wal­lén.

Vad skul­le det be­ty­da att vin­na kva­let?

Vi är tag­ga­de att ge 100 pro­cent och går in för att vin­na.

– Det skul­le såklart be­ty­da myc­ket, bå­de för la­get och för klub­ben. BP som sat­sar på att ut­veck­la spe­la­re be­hö­ver ha bett dam­lag på elit­ni­vå, sä­ger Isa­bell Ham­mar­bäck.

VINNARSKALLAR. ”Det känns skönt att ha av­gjort se­ri­en och kun­na fin­sli­pa på spe­let in­för kva­let”, sä­ger Filip­pa Wal­lén (i mit­ten). Med Michel­le Ro­jas Flo­res och Isa­bell Ham­mar­bäck. LÄS MER OM BP PÅ SI­DAN 12

TAG­GA­DE. För BP gäl­ler ba­ra vinst i kva­let till Eli­tet­tan. Från väns­ter: Michel­le Ro­jas Flo­res, Isa­bell Ham­mar­bäck och Filip­pa Wal­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.