MVC:s chock­bild stop­pas i Brom­ma

sträff med bli­van­de för­äld­rar upp­rör­de del­ta­gar­na. Nu drar MVC till­ba­ka ma­te­ri­a­let. ”Ur­säk­ta har han stånd?” Bil­den som Brom­ma barn­morsk emot­tag­ning an­vän­de un­der en ut­bild­ning--

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

Ett sätt att star­ta dis­kus­sion el­ler en illustration av en po­ten­ti­ell våld­täkts­si­tu­a­tion? Nu ska­par bil­den som an­vänds på träf­far för bli­van­de för­äld­rar i Brom­ma ra­maskri. Ef­ter vår ar­ti­kel har den ploc­kats bort.

För­ra ons­da­gen bjöds ett tju­go­tal bli­van­de första­gångs­för­äld­rar in till en ut­bild­nings­träff på Brom­ma barn­morsk emot­tag­ning (ti­di­ga­re MVC). Bland an­nat de­la­des bil­der ut som del­ta­gar­na skul­le an­vän­da som dis­kus­sions­un­der­lag.

– Barn­mors­kan la fram bil­der­na på bor­det och sa: ”vis­sa av dem kan va­ra li­te pro­vo­ce­ran­de så vi får se vil­ka dis­kus­sio­ner som kom­mer upp”. Se­dan läm­na­de hon rum­met, sä­ger en del­ta­ga­re som in­te vill ha med sitt namn i tid­ning­en.

Del­ta­ga­ren be­rät­tar att hen di­rekt re­a­ge­ra­de på att al­la bil­der fö­re­ställ­de vi­ta he­te­ro­sex­u­el­la par. Men när de vän­de upp en av bil­der­na kom den rik­ti­ga choc­ken.

– Jag ba­ra sa rätt ut: ”ur­säk­ta, har han stånd?” Det blev otro­ligt då­lig stäm­ning för al­la blev il­la berörda av bil­den och vi för­stod in­te vad vi skul­le dis­ku­te­ra. Det var jät­te­o­be­hag­ligt, sä­ger hen.

Bil­den fö­re­stäl­ler en kvin­na som lig­ger på gol­vet och tor­kar upp kiss ef­ter ett li­tet barn. Bakom kvin­nan står en le­en­de man med blic­ken fäst på hennes rum­pa – och han har stånd.

Del­ta­ga­ren be­rät­tar att de in­te kom vi­da­re med dis­kus­sio­nen ut­an val­de en ny bild. Ef­ter en stund kom barn­mors­kan till­ba­ka och de fick be- rät­ta vil­ka bil­der de pra­tat om. Men en­ligt del­ta­ga­ren blev det ing­en åter­kopp­ling kring bil­den där man­nen har stånd.

– Som bli­van­de för­äl­der är man så oer­hört sår­bar och med rätt väg­led­ning ha­de träf­fen kun­nat le­da till att vi blev be­kräf­ta­de i vårt för­äld­ra­skap. Då kan bil­der som dis­kus­sions­un­der­lag såklart va­ra ett bra stöd men i det här fal­let blev det ba­ra krän­kan­de, sä­ger del­ta­ga­ren.

Hen pos­ta­de bil­den på nä­tet och fick stort gen­svar. Bå­de av and­ra som ock­så va­rit med om att bil­den an­vänts på and­ra MVC i lan­det och av folk som helt en­kelt är för­ban­na­de.

– Fle­ra har be­rät­tat att de fak­tiskt har dis­ku­te­rat bil­den och då fått hö­ra att ” som mam­ma ska man stäl­la upp på pe­netra­tions­sex för hus­fri­dens skull för att lust fö­der lust”. Och ” pap­pan har ett sex­u­ellt be­hov så det är bra att kom­ma igång”. Hen fort­sät­ter: – Jag ska in­te som snart ny­bli­ven för­äl­der be­hö­va ut­sät­tas för ett ma­te­ri­al som re­pro­du­ce­rar köns­rol­ler där man­nen är ett sex­u­ellt rov­djur och kvin­nan ska stäl­la upp för hus­fri­dens skull.

Ann Gö­ran­son, en­hets­chef på Brom­ma barn­mors­ke mot­tag­ning, är för­vå­nad över kri­ti­ken.

– Vi har ald­rig nå­gon­sin fått den feed­bac­ken för­ut. Men om det är så att man re­tar sig på en bild och tyc­ker att den väc­ker an­stöt mås­te vi såklart dis­ku­te­ra det i grup­pen och ta bort bil­den, sä­ger hon.

Var­för har ni valt just det här ma­te­ri­a­let?

– Det finns in­te spe­ci­ellt myc­ket ut­bild­nings­ma­te­ri­al och det här är ett som är fram­ta­get för att fun­ge­ra som dis­kus­sions­un­der­lag. Jag vill in­te kom­men­te­ra sa­ken yt­ter­li­ga­re ut­an att ha pra­tat med berörda per­so­ner.

Det var jät­te­o­be­hag­ligt.

VAN­LIG. Bil­den är en av fle­ra somär med i ett ut­bild­nings­ma­te­ri­al som an­vänds på fle­ra håll i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.