Har du ock­så sett lo­dju­ret i Brom­ma?

Du som tar dig en pro­me­nad runt Kyrk­sjön i Brom­ma kanske har tu­ren att gö­ra en rik­tigt ovan­lig ob­ser­va­tion: lo­djur sägs näm­li­gen ha synts till i kro­kar­na.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

” Möt­te lo­djur som kom ifrån en brant mot gång­vä­gen, lo­dju­ret stan­na­de ca 3 me­ter ifrån mig och stir­ra­de på mig”, skri­ver per­so­nen som stött på ett lo­djur vid Kyrk­sjön i en an­mä­lan till läns­sty­rel­sen.

Än­nu har Läns­sty­rel­sen in­te ”kva­li­tets­säk­rat” ob­ser­va­tio­nen, men en­ligt vilt­hand­läg­ga­ren Sara Lord är det fullt möj­ligt att man sett ett lo­djur, även om det är ovan­ligt att de rör sig i tät­be­bygg­da om­rå­den.

– Till skill­nad från varg som man of­ta kan blan­da ihop med en hund så kan det va­ra svårt att blan­da ihop en lo med nå­got. Men en av vå­ra kva­li­tets­säk­ra­re kom­mer kon­tak­ta ob­ser­va­tö­ren och se om det finns nå­gon bild, sä­ger hon.

Per­so­nen som sett lodju- ret skri­ver att hen ”fick käns­lan av att det skul­le gå till an­fall men stan­na­de upp i sista stund”.

Ska man va­ra rädd om man mö­ter ett lo­djur?

– Det hör in­te till van­lig­he­ten att man ser ett lo över­hu­vud­ta­get. Jag skul­le va­ra lyck­lig över att se ett lo­djur så länge det står kvar. De är väl­digt skyg­ga, så den kom­mer med all sä­ker­het att vi­ka un­dan så fort den ser dig, sä­ger Sara Lord.

SPA­NING. En per­son har an­mält att den­ne sett ett lo­djur vid Kyrk­sjön i Brom­ma. OBS! Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.