Pla­nen för bo­stä­der­na i Al­vik drö­jer

Om­rå­det kring Al­vik ska växa med tu­sen­tals bo­stä­der. Men det har vi­sat sig snå­rigt att byg­ga i de­lar av om­rå­det. Nu de­lar man upp pla­nen i två.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz

I fram­ti­den ska om­rå­det kring Al­vik växa och bli en för­läng­ning av in­ners­tan med en bland­ning av kon­tor, ser­vice och bo­stä­der. De­lar av Tra­ne­berg, Ulvsun­da och Sto­ra Mos­sen in­går ock­så i pla­ner­na som drog igång 2014.

Men Al­vik är ett snå­rigt stäl­le att byg­ga på där bå­de höjd­skill­na­der och kor­san­de spår­tra­fik gör pla­ne­ring­en svå­ra­re. Nu har man där­för be­stämt sig för att de­la upp om­rå­det i två pro­gram i det fort­sat­ta ut­red­nings­ar­be­tet: Al­vik öst­ra och Al­vik väst­ra.

– Vi ser att det är ett stort pro­gram­om­rå­de med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar, be­hov och möj­lig­he­ter. Och ut­i­från det ut­red­nings- och ana­lys­ar­be­te som gjorts hit­tills så ser vi att de här de­lar­na går i li­te oli­ka takt, sä­ger Christi­ne Markvi, stads­pla­ne­ra­re och pro­jekt­le­da­re för pro­gram­ar­be­tet på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Den väst­ra delen be­står av tor­get, där de­lar­na med spår­tra­fik och in­fra­struk­tur in­går och Al­viks tåg­de­på. Den öst­ra delen be­står i sin tur av Al­viks strand, Tra­ne­bergs strand, Tra­ne­berg och Salk­hal­len. Det är den delen man tän­ker sig kan gå snab­ba­re fram­åt i pla­ne­ring­en.

Inga led­trå­dar

För den öst­ra delen hål­ler man just nu på att ta fram en skiss som man hop­pas kun­na skic­ka ut på sam­råd, då även all­män­he­ten får läm­na si­na syn­punk­ter, till ti­di­gast som­ma­ren el­ler hös­ten 2018. Men någ­ra led­trå­dar kring hur pla­nen kan tän­kas se ut vill Christi­ne Markvi in­te av­slö­ja i nu­lä­get.

Men vad blir det för typ av bo­stads­be­byg­gel­se?

– Det jag i nu­lä­get kan sä­ga är att en­ligt den nya över­sikts­pla­nen är Al­vik ut­pe­kat som ett om­rå­de där tan­ken är att den cen­tra­la sta­dens at­trak­tions­kraft ska an­vän­das för att växa ut­an­för tul­lar­na. Jag tyc­ker att det än­då sä­ger en del om det fram­ti­da Al­vik.

Och vad sä­ger du om an­ta­let bo­stä­der?

– En siff­ra är 1500-3000 bo­stä­der i bå­da pro­gram­om­rå­den (väst­ra och öst­ra reds anm.) till­sam­mans. Men det är ing­en siff­ra som är skri­ven i sten. Vi ser he­la ti­den över om det går att få in fler bo­stä­der än det span­net i kom­bi­na­tion med att ska­pa en upp­le­vel­se­rik och le­van­de stads­mil­jö.

Vi ser att det är ett stort pro­gram­om­rå­de med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar, be­hov och möj­lig­he­ter.

FO­TO: STOCKHOLM STAD

VÄN­TAN. Al­vik väst­ra som be­står av myc­ket in­fra­struk­tur och spår­tra­fik kom­mer ta läng­re tid än Al­vik öst­ra som är delen ner mot vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.