Mo­dul­hu­sen i Brom­ma dis­ku­te­ra­des

In­te en stol var tom i Al­viks kul­tur­hus när Brom­mas po­li­ti­ker ha­de mö­te igår. Näs­tan al­la i sa­len ha­de sam­lats för att stäl­la frå­gor om mo­dul­hu­sen för ny­an­län­da som pla­ne­ras på Tra­ne­bergs­ä­gen.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.par­witz@di­rekt­press.se

För tre vec­kor se­dan gick Stock­holms stad ut med att man tit­tar på yt­ter­li­ga­re en tomt i Brom­ma för att byg­ga mo­dul­hus för ny­an­län­da fa­mil­jer på. Plat­sen är Tra­ne­bergs­äng­en där man tän­ker sig att cir­ka 40 fa­mil­jer ska få plats i tre hus.

Ny­he­ten ha­de fått många att ta sig till stads­dels­nämndsmö­tet i Brom­ma för­ra tors­da­gen. De pla­ne­ra­de mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga har ock­så fyllt upp åhö­rar­plat­ser­na på fle­ra nämnd­mö­ten ti­di­ga­re. Så vis av er­fa­ren­het ha­de man bju­dit in Fred­rik Jur­dell, vice stads­di­rek­tör i Stock­holms stad, för att sva­ra på frå­gor.

Och om mö­te­na där det hand­lat om mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga haft en ten­dens att spå­ra ur så gick det­ta myc­ket lug­na­re till.

Många på­pe­ka­de att Tra­ne­bergs­äng­en är de­ras grö­na oas. Att byg­ga bort den känns in­te okej, fram­förallt in­te som än­nu fler, per­ma­nen­ta, bo­stä­der pla­ne­ras att byg­gas runt om­kring par­ken.

”För mig är det otänk­bart”

Men att par­ken ska byg­gas bort har ald­rig va­rit ak­tu­ellt, me­nar Fred­rik Jur­dell.

– Mer­par­ten av par­ken ska va­ra kvar. De här hu­sen ska stå i kan­ten så att så myc­ket som möj­ligt ska kun­na be­va­ras, sä­ger han.

Men al­la var in­te nöj­da med det sva­ret.

– För mig är det otänk­bart att ta ens en kvadrat­mil­li­me­ter av äng­en. De kan väl byg­ga längs med Tra­ne­bergs­vä­gen istäl­let, sä­ger Brom­ma­bon Christer Foug­stedt till Brom­ma Tid­ning ef­ter mö­tet.

Han får del­vis med­håll av Eva Jacobs­son, som ock­så be­sök­te mö­tet, längs vägen vo­re kanske det bätt­re al­ter­na­ti­vet.

– Men vi i Stockholm mås­te va­ra so­li­da­ris­ka. Äng­en är ju fak­tiskt gans­ka stor, sen är det väl upp till ar­ki­tek­ter och and­ra att se vil­ken som är den bäs­ta pla­ce­ring­en, sä­ger hon.

SD vill över­kla­ga

På plats fanns ock­så Mar­tin West­mont, le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Ef­tersom SD in­te har nå­gon plats i Brom­ma stads­dels­nämnd satt han bland de and­ra åhö­rar­na på bän­ken. Un­der mö­tet bad han om or­det och be­rät­ta­de att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na er­bju­der med­bor­ga­re hjälp med att över­kla­ga be­slut om mo­dul­hus.

– Vi ut­går från att man kom­mer läm­na in en bygg­lov­san­sö­kan här, då kan vi hjäl­pa sakä­ga­re med in­for­ma­tion och med var hand­ling­ar­na ska och så­där, sä­ger han till Brom­ma Tid­ning.

För mig är det otänk­bart att ta ens en kvadrat­mil­li­me­ter av äng­en.

FO­TO: EL­LI­NOR PRAWITZ

EN­GA­GE­RAR. Knök­fullt på går­da­gens mö­te i Brom­ma stads­dels­nämnd. Många ha­de frå­gor om mo­dul­hu­sen på Tra­ne­bergs­äng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.