Ef­ter vår ar­ti­kel: Nustop­par MVC bi­sar­ra bil­den

Bil­den som an­vänds som dis­kus­sions­un­der­lag för bli­van­de för­äld­rar på MVC väck­te star­ka re­ak­tio­ner. Nu dras ma­te­ri­a­let till­ba­ka, en­ligt verk­sam­hets­che­fen.

Bromma Tidning - - BROMMA - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

När vi pub­li­ce­ra­de vår ar­ti­kel ovan på StockholmDirekt för­ra vec­kan ska­pa­de den snabbt star­ka re­ak­tio­ner i so­ci­a­la me­di­er. Verk­sam­hets­che­fen för Brom­ma barn­mors­ke mot­tag­ning sva­ra­de då di­rekt på kri­ti­ken.

– Det är en tio år gam­mal bild. Den är be­dröv­lig och för­med­lar en för­le­gad syn på köns­rol­ler. Bå­de att en man in­te kan tor­ka kiss ut­an ba­ra är kåt och tän­ker på sex och att kvin­nan är den som är hem­ma. Jag tyc­ker att det är bra att dis­kus­sio­nen lyfts och att vi får den här feed­bac­ken, sä­ger Erik Gustavs­son, verk­sam­hets­chef för barn­mors­ke­mot­ta gning­ar­na i Stockholm Nor­ra.

Han sä­ger att han och per­so­na­len nu be­slu­tat att slu­ta an­vän­da bil­den, ef­ter att StockholmDirekt upp­märk­sam­mat den. Sam­ti­digt ska Erik Gustavs­son se över vil­ka barn­mors­ke­mott ag­ning­ar i Nor­ra Stockholm som an­vän­der bil­den idag och dra till­ba­ka ma­te­ri­a­let även där.

Var­för har ni in­te gjort det ti­di­ga­re?

– Jag började som verk­sam­hets­chef i ju­li och det är en mas­sa sa­ker som ska ses

över och gö­ras. Det är ett på­gåen­de ar­be­te, sä­ger Erik Gustavs­son.

Du gjor­de in­te en in­ven­te­ring när du började över vil­ket ma­te­ri­al ni an­vän­der?

– Nej, det kun­de man ha gjort.

Erik Gustavs­son sä­ger att han för­står att bil­den väc­ker an­stöt och kan väc­ka as­so­ci­a­tio­ner till sex­u­el­la över­grepp.

– Det är där­för vi drar till­ba­ka ma­te­ri­a­let. Man mås­te ta käns­lor­na den väc­ker på all­var och får ald­rig ifrå­ga­sät­ta det. Jag har full för­stå­el­se för re­ak­tio-

ner­na och vi vill er­bju­da en bra för­äld­rastöds ut­bild­ning, sä­ger han.

En an­nan kri­tik är att samt­li­ga bil­der fö­re­stäl­ler he­te­ro­sex­u­el­la, vi­ta par. Är det nå­got du tar med dig när ni ska hit­ta ett nytt ma­te­ri­al?

– Själv­klart. Det gäl­ler he­la spekt­rat, det har hänt så myc­ket po­si­tivt kring hur fa­mil­je­bild­ning ser ut, till ex­em­pel när det gäl­ler sam­kö­na­de par, så ma­te­ri­a­let mås­te va­ra in­klu­de­ran­de.

Den är be­dröv­lig och för­med­lar en för­le­gad syn på köns­rol­ler.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

DRAS TILL­BA­KA. ”Den är be­dröv­lig”, sä­ger verk­sam­hets­che­fen för barn­mors­ke­mot­tag­ning­ar­na i Stockholm Nor­ra om bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.