Träff för vo­lon­tär­sug­na i Brom­ma

Bromma Tidning - - BROMMA -

Su­gen på att vo­lon­tär­ar­be­ta in­om kanske djur och na­tur, in­teg­ra­tion el­ler trygg­hets­frå­gor?

Den 8 ok­to­ber är det ”en­ga­ge­mangs­dag” på Kul­tur­sko­lan vid Brom­ma­plan. Då sam­las fle­ra för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner in­om en rad oli­ka om­rå­den i Brom­ma för att be­rät­ta om de­ras verk­sam­het och hur du kan hjäl­pa till.

– Om man är ny­fi­ken på att en­ga­ge­ra sig men in­te rik­tigt vet i vad så är det ett jät­te­bra till­fäl­le att kom­ma dit och pra­ta med re­pre­sen­tan­ter och på ett en­kelt sätt ta ett förs­ta steg, sä­ger Johan Har­ri­us, sam­hälls­väg­le­da­re på Brom­ma med­bor­gar­kon­tor.

Da­gen på­går mel­lan kloc­kan 11-15.

FO­TO: LI­BE­RA­LER­NA BROM­MA

AVSLÅS. Här fö­reslog Li­be­ra­ler­na li­te nya sol­bryg­gor, och ett däc­kat pro­me­nad­stråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.