Inga sol­bryg­gor vid Lill­sjön

Bromma Tidning - - BROMMA -

I vå­ras läm­na­de Li­be­ra­ler­na i Brom­ma in ett för­slag på sol­bryg­gor och en fram­ti­da bad­plats vid Lill­sjön. Men nu står det klart att för­sla­get in­te rik­tigt gick hem hos stads­dels­för­valt­ning­en, i al­la fall in­te i nu­lä­get. Vat­ten­kva­li­tén i Lill­sjön är all­de­les för då­lig för bad. Det går hel­ler in­te att av­gö­ra när den kan tän­kas bli bätt­re.

Lill­sjön finns ock­så med i den sto­ra bygg­pla­nen för cen­tra­la Brom­ma där om­rå­det är ut­pe­kat som en möj­lig stadspark. Tjäns­te­män­nen på stads­de­len tyc­ker där­för in­te att man ska gå hän­del­ser­na i för­väg ge­nom att bör­ja ta eg­na ini­ti­a­tiv som sol­bryg­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.