”Mörk” sä­songs­start för Al­vik bas­kets da­mer

Bas­ket­sä­song­en började på säms­ta möj­li­ga vis för Al­vik bas­kets da­mer för­ra hel­gen. När det var dags för match mot Vis­by la­di­es blev det plöts­ligt beck­mörkt i hal­len.

Bromma Tidning - - BROMMA - Stel­la Papapanagiotou

”In­te igen!”

Det var det förs­ta Al­vik bas­kets klubb­di­rek­tör Da­vid McCann tänk­te när ström­men i Åkes­hovs­hal­len plöts­ligt gick un­der upp­värm­ning­en in­för årets förs­ta match i Bas­ket­li­gan dam.

– Sam­ma sak hände för­ra året på pre­miä­ren. Då lyc­ka­des en för­äl­der till en av vå­ra spe­la­re av­hjäl­pa pro­ble­met och mat­chen kun­de spe­las, sä­ger Da­vid McCann.

Men när pre­miä­ren skul­le spe­las för­ra sön­da­gen gick det in­te.

– Man fel­sök­te men det tog all­de­les för lång tid. När mat­chen skul­le bör­ja gick lju­set igång men ef­ter sju mi­nu­ter slock­na­de det igen. Ef­ter näs­tan två tim­mar be­stäm­des det att mat­chen in­te skul­le spe­las, sä­ger Da­vid McCann.

Åkes­hovs sim- och id­rotts­hall hål­ler fort­fa­ran­de på att byg­gas om men själ­va hal­len där bas­ket­mat­cher­na spe­las, och som är Al­viks hem­ma­hall, har va­rit igång un­der he­la ti­den.

Och det var in­te ba­ra spe­lar­na som blev be­svik­na. En­ligt Da­vid McCann var läk­tar­na i stort sett ful­la och un­der strö­mav­brot­tet fort- sat­te det att kom­ma folk.

Förutom be­svi­kel­sen innebär den in­ställ­da mat­chen ex­tra kost­na­der.

– Bland an­nat mås­te vår per­so­nal job­ba en dag till. Det blir en stor mer­kost­nad, som vi na­tur­ligt­vis kom­mer att be id­rotts­för­valt­ning­en att stå för. Och Vis­bys spe­la­re mås­te re­sa hit från Got­land en gång till, sä­ger Da­vid McCann.

Bas­ket­för­bun­det har än­nu in­te be­stämt när den mat­chen blir av. Näs­ta hem­ma­match är den 7 ok­to­ber, då dam­la­get tar emot Eos kloc­kan 15 i Åkes­hovs­hal­len. Sam­ma dag, kloc­kan 17.30, mö­ter her­rar­na Mal­bas i Åkes­hovs­hal­len.

FO­TO:MOSTP­HO­TOS

BECK­MÖRKT. När da­mer­nas sä­songs­pre­miär i bas­ket­li­gan dam skul­le spe­las gick ström­men i hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.