Lyc­kat med kropps­ka­me­ror på buss­fö­ra­re

Bromma Tidning - - BROMMA -

Mel­lan den 27 ju­ni och 27 september har buss­chauf­fö­rer­na på buss 179, mel­lan Väl­ling­by och Sol­len­tu­na, och 514, mel­lan Spånga sta­tion och Hägg­vik, fått bä­ra kropps­ka­me­ror un­der si­na skift. Pro­jek­tet har va­rit en del av Ar­ri­vas trygg­hets­sats­ning som ge­nom­förs ef­ter att näs­tan hälf­ten av de an­ställ­da i en un­der­sök­ning sva­rat att de upp­le­ver otrygg­het på job­bet.

To­talt har fem ka­me­ror fått vand­ra mel­lan drygt 10 fö­ra­re.

– Vi har in­te haft någ­ra in­ci­den­ter med någ­ra av fö­rar­na som an­vänt ka­me­ran, så det är po­si­tivt. Vi har dock haft in­ci­den­ter mot and­ra fö­ra­re, sä­ger Ken­ny Bungss, trygg­hets­chef på Ar­ri­va och fort­sät­ter:

– Allt­så har våldsin­ci­den­ter­na in­te sjun­kit to­talt. Men man kan se det på två sätt, an­ting­en att ka­me­ror­na in­te har hjälpt alls, el­ler att vi upp­nått en fö­re­byg­gan­de ef­fekt med ka­me­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.